baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI OŚRODKA KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI


1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) OKSiBP, Ośrodek – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański,

2) Mediateka – należy przez to rozumieć filię OKSiBP znajdującą się w Straszynie, Straszyn, ul. Dworcowa 6a,

3) Przechowalnia – należy przez to rozumieć następujące miejsca:

a) Szatnię BOK w Cieplewie – mieszczącą się i obsługiwaną przez pracownika BOK w Cieplewie, wydającego żeton z numerkiem w zamian za pozostawioną odzież,

b) Szafki – mieszczące się na terenie OKSiBP oraz Mediateki zamykane na kluczyk, obsługiwane przy współpracy z BOK poprzez wpisanie się użytkownika szafki do księgi,

c) Szatnię otwartą – mieszczącą się na terenie OKSiBP oraz MEDIATEKI, pracownicy nie odpowiadają za pozostawione rzeczy.

4) Księdze – należy przez to rozumieć księgę, do której wpisują się użytkownicy szafek,

5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański,

6) BOK - należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, Filię Biblioteki w Straszynie - Mediateka w Straszynie,

7) Kliencie – należy przez to rozumieć osoby korzystające z usług Ośrodka (niepełnoletnie i pełnoletnie) oraz użytkowników Przechowalni,

8) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę powyżej 10 osób, która przebywa razem na wyjeździe zorganizowanym przez szkołę, przedszkole etc. (dzieci i młodzież pod opieką osoby dorosłej).

2. Na czas korzystania z usług OKSiBP Klientom umożliwia się pozostawienie odzieży wierzchniej i drobnych elementów odzieży (szaliki, czapki, rękawiczki; dalej łącznie: odzież) w szatni. Grafik otwarcia szatni:

1) Szatnia BOK w Cieplewie – poniedziałek-czwartek 12:00-21:00, niedziela 10:00-15:00,

2) Szafki – poniedziałek-czwartek 12:00-21:00, niedziela 10:00-15:00,

3) Szatnię otwartą OKSiBP – poniedziałek-czwartek 8:00-21:00, niedziela 10:00-15:00,

4) Szatnię otwartą Mediateki – wtorek: 10:00-18:00, środa: 12:00-18:00, czwartek: 12:00-20:00, piątek: 10:00-18:00, sobota: 9:00-13:00.

3. Na prośbę Klienta, pracownik OKSiBP może przyjąć na przechowanie również inne niż odzież rzeczy (torebki, plecaki, parasolki lub wózki dziecięce oraz nosidełka) pod warunkiem, że swoimi rozmiarami lub właściwościami nie stanowią one zagrożenia dla przechowywanej odzieży lub innych rzeczy oraz pod warunkiem, że przyjęcie innych rzeczy nie spowoduje ich zniszczenia lub uszkodzenia.

4. Na dowód przyjęcia do Szatni BOK odzieży lub innej rzeczy Klient otrzymuje żeton z wygrawerowanym numerem obowiązującym w szatni.

5. Aby móc skorzystać z Szafek w celu przechowania swoich rzeczy Klient musi udać się do BOK w Cieplewie, aby pobrać kluczyk i wpisać się do księgi. W przypadku, kiedy wszystkie szafki są zajęte, należy skorzystać z wieszaków.

6. Klient zobowiązany jest do opróżnienia Szafki po zajęciach i zwrotu kluczyka do BOK w Cieplewie. Szafki są opróżniane przez obsługę każdorazowo po wyjściu ostatniego klienta. Rzeczy pozostawione w szafkach przechowywane są BOK w Cieplewie przez okres 30 dni.

7. Niedopuszczalne jest przechowywanie w Przechowalniach jakichkolwiek substancji i przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla pozostałych Klientów i Pracowników oraz obiektu.

8. Grupy zorganizowane mogą korzystać tylko z Szatni otwartej OKSiBP.

9. Podstawą wydania odzieży i innej rzeczy jest posiadanie żetonu i wręczenie go obsłudze szatni w zamian za wydawaną odzież i rzecz.

10. Klient, który utracił lub zagubił żeton zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę szatni w celu uniknięcia pobrania odzieży lub innej rzeczy przez nieuprawnioną osobę. Odzież lub inne rzeczy pozostawione w szatni pod numerem odpowiadającym numerowi utraconego lub zagubionego żetonu, zostaną wydane Klientowi po wypełnieniu pisemnego oświadczenia przez osobę, która utraciła lub zagubiła żeton.

11. Z tytułu utraty lub zagubienia żetonu lub kluczyka Klient zobowiązany jest zwrócić Ośrodkowi koszty nabycia nowego żetonu lub żetonu, które wynoszą 15,00 zł.

12. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty lub zagubienia żetonu lub szkody wyrządzonej przez odzież lub inną rzecz, Ośrodek ma prawo zatrzymać odzież lub inną rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swych roszczeń.

13. Drobne przedmioty, które mogą łatwo zaginąć, dokumenty oraz przedmioty wartościowe nie mogą być oddawane na przechowanie lub znajdować się w odzieży i innych rzeczach oddawanych na przechowanie. Klient pozostawiając ww. przedmioty w odzieży lub innych rzeczach oddawanych na przechowanie czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ww. przedmioty nie są objęte zakresem odpowiedzialności z tytułu przechowania.

14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Przechowalni.

15. Zabrania się niszczenia elementów Przechowalni.

16. Korzystanie z Przechowani oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

17. OKSiBP jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

18. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez OKSiBP dostępna jest na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych do budynku oraz na stronie internetowej http://www.pruszczgda.pl/klauzula-rodo. 

REGULAMIN STUDIO FITNESS


1. Z OSF mogą korzystać osoby, które mają ważny karnet wstępu lub wykupiły jednorazowe wejście do OSF.

2. Płatność za karnety odbywa się w Biurze Obsługi Klienta, zwanym dalej „BOK”, od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00 – 20:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00-15:00 według aktualnego cennika.

3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu. Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest ważny przez miesiąc od daty zakupu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny rodzaj karnetu.

5. W przypadku świąt, dni wolnych od zajęć, termin ważności karnetów nie zostaje przedłużony, ponieważ istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opłaconych wejść w innych terminach.

6. OKSiBP nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia/karnety. Nie ma możliwości odrabiania zajęć po terminie ważności karnetu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Po wejściu na salę ćwiczeń obowiązkowo należy okazać karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach.

8. Brak zapłaty za karnet na pierwszych zajęciach jest równoznaczny z korzystaniem z jednorazowego wejścia i uiszczenia opłaty.

9. Prawo do korzystania z OSF mają osoby, które wykupiły karnet wstępu lub wejście jednorazowe i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

11. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Zabrania się spożywania oraz wykonywania zastrzyków z jakichkolwiek środków wspomagających w szatni i na terenie OSF.

14. Ze względów higienicznych niedopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów sportowych na czas dłuższy niż ćwiczenia.

15. OSF nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

16. W siłowni oraz sali ćwiczeń bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe z czystą podeszwą, inne od tego, w którym przyszło się do OSF, oraz odzież sportowa. Przez odzież sportową należy rozumieć bluzę lub koszulkę sportową i spodnie.

17. Zajęcia fitness trwają 50 min. Rodzaje i rozkład zajęć podany jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka.

18. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni w miejscu prowadzenia zajęć, Ośrodek oraz instruktor nie odpowiadają.

19. Ośrodek zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć (fitness), jeśli na zajęcia przyjdzie mniej niż 3 osoby.

20. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą osobistego ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).

21. Na teren OSF dozwolone jest wnoszenie napojów tylko i wyłącznie w zamykanych i plastikowych butelkach oraz pojemnikach.

22. OSF nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych i cardio spowodowany nadmierną liczbą ćwiczących osób.

23. Klienci OSF zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora. Siłownia w OSF czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00 – 20:45 oraz w niedzielę w godzinach 10:00-15:00. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia OSF.

24. Grupa powyżej 7 osób może wynająć siłownię na określoną godzinę, po uprzednim ustaleniu z instruktorem lub Biurem Obsługi Klienta.

25. Osoba wykupująca karnet do OSF akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

26. Osobie, która nie zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, może zostać unieważniony karnet na siłownię.

27. Wpłaty oraz obecność uczestników zaznaczane są na karnetach.

28. Wykorzystane karnety oddawane są instruktorowi.

29. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu, planu zajęć fitness oraz instruktora.

REGULAMIN STANICY WODNEJ W WIŚLINCE

REGULAMIN STANICY WODNEJ W WIŚLINCE

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Zarządcą Stanicy Wodnej w Wiślince, zwanej dalej Stanicą, jest Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, zwany dalej Ośrodkiem.
2. Osobą działającą w imieniu Zarządcy w Stanicy jest wyznaczona przez Dyrektora Ośrodka osoba (lub osoby), zwana dalej Bosmanem lub Osobą Wyznaczoną, działającą w oparciu o niniejszy Regulamin Stanicy.
3. Obszar Stanicy obejmuje teren Stanicy zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją.
4. Flota pływająca Stanicy składa się ze sprzętu Ośrodka oraz sprzętu prywatnych armatorów.
5. Na terenie Stanicy obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi.

II. Przepisy porządkowe obowiązujące na terenie Stanicy

I Prawo do przebywania na terenie Stanicy mają:

1. pracownicy Stanicy i interesanci oraz osoby, które maja prawo do przebywania na podstawie odrębnych umów zawartych z Zarządcą,
2. uczestnicy imprez ustalonych z Zarządcą, zgrupowań oraz osoby im towarzyszące,
3. załogi jachtów zgłoszone u Bosmana na postój,
4. inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych.

II Na terenie Stanicy zabrania się:

1) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez uzgodnienia z Zarządcą,
2) biwakowania bez zezwolenia Zarządcy,
3) parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,
4) slipowania jednostek bez zgody Bosmana,
5) korzystania z urządzeń lub wyposażenia Stanicy niezgodnie z ich przeznaczeniem,
6) wprowadzania psów na teren Stanicy bez smyczy,
7) wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki,
8) przelewania olejów napędowych, benzyny i wykorzystywania substancji chemicznych w sposób umożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska,
9) zaśmiecania terenu Stanicy oraz niszczenia elementów ochrony brzegu,
10) tarasowania przejść, pomostów, nabrzeża oraz slipu,
11) kąpieli i plażowania na pomostach,
12) mycia samochodów i przyczep,
13) wędkowania bez zgody Bosmana,
14) tarasowania dróg pożarowych,
15) jazdy na rolkach, hulajnogach, rowerach itp.

III. Przebywanie na terenie Stanicy

1. Prawo do zatrzymania się na akwenie Stanicy przysługuje wszystkim jachtom, o ile pozwala na to miejsce w basenie Stanicy.
2. Postój jachtów gości powinien odbywać się według następującej procedury:
1) cumowanie na terenie Stanicy, zgłoszenie postoju Bosmanowi lub odpowiednim służbom dyżurnym;
2) dokonanie opłaty postojowej;
3) zajęcie miejsca przy nabrzeżu lub boi w miejscu wyznaczonym przez Bosmana;
4) za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
3. Właściciele jednostek stale stojących na terenie Stanicy uiszczają opłatę postojową z góry (do dnia rozpoczęcia sezonu) według obwiązującego cennika.
4. Na akwenie Stanicy zabrania się:
1) kąpieli;
2) kotwiczenia w wejściu do basenu Stanicy;
3) poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń Stanicy;
4) cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Bosmana;
5) zaśmiecania lub zanieczyszczania wód akwenu.

IV. Wejście i wyjście z terenu Stanicy

1. Sternicy wszystkich jachtów wchodzących na teren Stanicy, a także jachtów wychodzących na czas powyżej 2 dób z akwenu Stanicy obowiązani są zgłosić ten fakt Bosmanowi. W razie nieobecności bosmana informacje należy zostawić w skrzynce informacyjnej w biurze Bosmana.
2. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się też odpowiednio do jachtów wywożonych z terenu Stanicy transportem kołowym.
V. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia Stanicy
1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia Stanicy odbywać się może wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Bosmanem.
2. Punkty poboru wody służą jedynie dla potrzeb Stanicy. Podłączenie węży może odbywać się wyłącznie za zgodą Bosmana.

VI. Cumowanie jednostek pływających

1. Miejsce do cumowania jednostek pływających przydziela Bosman lub Osoba Wyznaczona. Załogi jednostek pływających mają obowiązek cumować jednostki w wyznaczonych miejscach cumowniczych.
2. Długotrwałe cumowanie jednostek pływających wymaga zawarcia odpowiedniej umowy na cumowanie (według ustaleń określonych przez Zarządcę).
3. Nie zezwala się na cumowanie przy pomostach pływających jednostek, które poprzez swoje gabaryty oraz właściwości manewrowe mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji lub bezpieczeństwa innych zacumowanych tam jednostek.
4. Miejsce cumowania użytkownika długoterminowego nie jest miejscem stałym i może ulec zmianie. Zabronione jest podnajmowanie miejsc cumowania w Stanicy.
5. Jednostka pływająca użytkownika może być w chwili ewakuacji przestawiona na wyznaczone miejsce ewakuacji. Przestawienie jednostki pływającej w takim przypadku może odbyć się pod nieobecność użytkownika danej jednostki.
6. Za prawidłowe cumowanie jednostki pływającej do brzegu, pomostu lub boi cumowniczej odpowiada sternik jednostki.
7. Na terenie Stanicy zabrania się cumowania jednostek pływających do pomostów lub brzegu za pomocą kłódki lub innego działającego zabezpieczenia uniemożliwiającego ewakuację.
8. Cumujące na Stanicy jednostki pływające powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać wymagane wyposażenie przeciwpożarowe. Zaleca się, aby jednostki posiadały polisę OC.
9. Na wezwanie Bosmana lub Osoby Wyznaczonej, sternik jednostki ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki i jej załogi.

VII. Odpowiedzialność

1. Osoby korzystające z usług oferowanych na terenie Stanicy odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieumiejętnego korzystania z urządzeń Stanicy lub powierzonego im czasowo mienia.
2. Za powstałe uszkodzenia w wyposażeniu Stanicy lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpowiada użytkownik jednostki pływającej według protokołu powstałych strat. W przypadku niedopełnienia tych formalności jednostka pływająca może być zatrzymana do chwili wyjaśnienia okoliczności.
3. Za jednostki pływające pozostawione na terenie Stanicy lub porzucone Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Ośrodek nie zapewnia ochrony i dozoru jednostek cumujących w Stanicy, w konsekwencji nie odpowiada za szkody powstałe w i na jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi.

VIII. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.

1. Na obszarze Stanicy obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
2. W szczególności na terenie Stanicy zabrania się:
1) używania sprzętu ratunkowego przez osoby nieupoważnione;
2) używanie sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;
3) rozpalania ognisk poza wyznaczonym miejscem i bez zgody Bosmana;
4) używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych;
5) stwarzania sytuacji niebezpiecznych, zarówno na akwenie, jak i na terenie Stanicy;
6) tarasowanie dróg pożarowych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pruszcz Gdański.
4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony. W przypadku zmiany Regulaminu Zarządca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń.
5. Na terenie Stanicy używane są następujące alarmy:
1) alarm pożarowy: sygnał – długie wycie syreny lub bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby przebywające na terenie Stanicy winny podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje akcję przeciwpożarową do momentu przybycia straży pożarnej;
2) alarm człowiek za burtą: sygnał – krótkie sygnały syreną lub bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu Bosman lub inna osoba odpowiedzialna organizuje ekipę ratowniczą i kieruje jej akcją.

IX. Etykieta żeglarska w Stanicy

Na terenie Stanicy obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stanicy zobowiązane są do przestrzegania
niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez obsługę Stanicy.
2. Wpłynięcie na teren Stanicy i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
3. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Stanicy sprawuje Bosman oraz Osoby Wyznaczone przez Zarządcę.
4. Jednostka łamiąca postanowienia niniejszego Regulaminu zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia Stanicy z zakazem powtórnego zawinięcia do Stanicy.
5. W stosunku do osób winnych nieprzestrzegania Regulaminu Stanicy wyciągane będą sankcje. Osoby nieuprawnione do przebywania na terenie będą usuwane z terenu Stanicy, ponadto ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
6. Teren Stanicy jest w sposób ciągły monitorowany. Zarejestrowane przypadki wandalizmu lub zachowania sprzecznego z dobrą etykietą żeglarską zostaną przekazane właściwym służbom porządkowym oraz organom ścigania.
7. W doraźnych przypadkach osoba upoważniona zobowiązana jest wezwać do pomocy odpowiednie władze oraz służby.
8. Niniejszy Regulamin Stanicy wchodzi w życie z dniem 13.05.2019 r.