Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

obowiązujący od 30 września 2020 r.

1. Z zajęć fitness realizowanych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (w skrócie: OKSiBP lub „Ośrodku”) mogą korzystać osoby, które mają ważny karnet wstępu lub wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia. Wysokość opłat za zajęcia zostanie ustalona odrębnym zarządzeniem.

2. Płatność za karnety odbywa się w Biurze Obsługi Klientów, zwanym dalej „BOK”, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00 lub w formie przelewu na konto Ośrodka (tytułem: „ZAJĘCIA FITNESS”, w treści przelewu należy podać również imię i nazwisko, rodzaj zajęć, liczbę wejść/ rodzaj karnetu), według aktualnego cennika. Po zaksięgowaniu płatności następuje wydanie karnetu za okazaniem potwierdzenia przelewu.

3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu. Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest ważny przez miesiąc od daty zakupu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny rodzaj karnetu.

5. W przypadku świąt, dni wolnych od zajęć, termin ważności karnetów nie zostaje przedłużony, ponieważ istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opłaconych wejść w innych terminach.

6. OKSiBP nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia/karnety. Nie ma możliwości odrabiania zajęć po terminie ważności karnetu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Po wejściu na salę ćwiczeń obowiązkowo należy okazać instruktorowi karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach.

8. Brak zapłaty za karnet na pierwszych zajęciach jest równoznaczny z korzystaniem z jednorazowego wejścia i koniecznością uiszczenia opłaty.

9. Prawo do korzystania z zajęć fitness mają osoby dorosłe oraz dzieci od 12 roku życia (będące pod opieką osoby dorosłej uczestniczącej w tych samych zajęciach fitness), które wykupiły karnet wstępu lub wejście jednorazowe, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć Instruktorowi zaświadczenie lekarskie przed zajęciami.

10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

11. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Ze względów higienicznych niedopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów sportowych na czas dłuższy niż ćwiczenia.

14. OKSiBP nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

15. W sali ćwiczeń bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe z czystą, jasną podeszwą, inne od tego, w którym przyszło się do OKSiBP, oraz odzież sportowa. Przez odzież sportową należy rozumieć bluzę lub koszulkę sportową i spodnie.

16. Zajęcia fitness trwają ok. 50 min. Rodzaje i rozkład zajęć podany jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka.

17. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni lub w miejscu prowadzenia zajęć, Ośrodek ani instruktor nie odpowiadają.

18. Ośrodek zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć fitness, jeśli na zajęcia przyjdzie mniej niż 3 osoby.

19. Osoby korzystające z zajęć bez własnej maty zobowiązane są do przynoszenia ze sobą własnego ręcznika (w celu położenia go na macie udostępnionej przez OKSiBP).

20. Na teren OKSiBP dozwolone jest wnoszenie napojów tylko i wyłącznie w zamykanych, plastikowych butelkach oraz pojemnikach.

21. OKSIBP nie odpowiada za brak miejsca w sali ćwiczeń spowodowany zbyt dużą liczbą chętnych do uczestniczenia w danych zajęciach.

22. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora.

23. Osoba wykupująca karnet na zajęcia fitness w OKSiBP akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

24. Osobie, która nie zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, może zostać unieważniony karnet.

25. Wpłaty oraz obecność uczestników zaznaczane są na karnetach.

26. Wykorzystane karnety oddawane są instruktorowi.

27. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, planu zajęć fitness oraz instruktora.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo.

2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – p. Adrianą Głuchowską jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Cel i okres przetwarzania
Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
3) prawo do usunięcia danych,
4) prawo ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
8) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Profilowanie
Ponadto informujemy, że w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.