REGULAMIN ROZSZERZENIA ZASAD FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI W SYTUACJI EPIDEMICZNEJ COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wytycznymi Biblioteki Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański przywraca swoje funkcjonowanie w filiach, przy czym filia w Wiślinie od 7 grudnia 2020 r., filia Mediateka w Straszynie od 8 grudnia 2020. Biblioteka główna w Cieplewie, z powodu trwającego remontu, pozostaje nieczynna do 31 stycznia 2021 r.

§ 1. Funkcjonowanie bibliotek

1. Godziny otwarcia filii w Wiślinie i Mediateki w Straszynie pozostają bez zmian i są dostępne na stronie internetowej OKSiBP.
2. Rekomendowane jest wcześniejsze ustalanie przez czytelnika godziny przybycia do biblioteki telefonicznie lub mailowo w celu uniknięcia kolejki do stanowiska obsługi.
3. Ogranicza się funkcjonowanie Biblioteki wyłącznie do wypożyczania i zwrotu książek, audiobooków, filmów i czasopism.
4. Zaleca się wcześniejsze korzystanie z katalogu on-line i rezerwowanie książek, książki zarezerwowane należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych. Po tym terminie rezerwacja będzie anulowana.
5. W filiach w Wiślinie i Straszynie przywraca się obsługę czytelników na wydzielonych stanowiskach bez swobodnego dostępu do księgozbioru , pod bezwzględnym wymogiem dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz posiadaniu maseczki, z jednoczesnym ograniczeniem ilości czytelników przebywających w pomieszczeniu (z wyłączeniem obsługi). Odpowiednia informacja z liczbą osób znajdować będzie się na plakacie przy wejściu do pomieszczenia biblioteki:
a. Mediateka w Straszynie - 2 osoby
b. Filia w Wiślinie - 1 osoba
Limity osób są związane z ilością stanowisk do obsługi oraz powierzchnią dostępną.
6. Czytelnicy zachowają dystans wyznaczony przez linię przed ladą biblioteczną.
7. Zwracane publikacje czytelnik przekazuje bibliotekarzowi, który zdejmuje je z konta czytelników
i następnie książki zapisuje się je w systemie MAK+ na konto "kwarantanna", aby nie były widoczne w katalogu on-line i odnosi je do miejsca "kwarantanny". W Straszynie będzie to świetlica, w Wiślinie również świetlica wiejska.
8. Kwarantanna każdej książki/płyty/czasopisma trwa 4 dni, po tym czasie publikacje zostaną włączone do księgozbioru i będą dostępne w katalogu on-line. Utrzymuje się miejsca kwarantanny zwracanych zbiorów – zabezpieczone i odpowiednio oznaczone. Książki składane są do kartonów z oznaczeniem terminu ich przyjęcia.
9. Organizacja spotkań autorskich, warsztatów, zajęć dla dzieci i dorosłych zostaje zawieszona, za wyjątkiem osób reprezentujących organizacje pozarządowe posiadające siedzibę w Mediatece w Straszynie z zastrzeżeniem przestrzegania zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

§ 2. Procedury sanitarne w bibliotekach

1. Pracownicy i bibliotekarze wykonują prace przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zaopatrzeni w maseczki.
2. Należy umieścić w widocznym miejscu informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego przez czytelników oraz przerwach (co 2 godz. po 10 min) w celu zdezynfekowania pomieszczenia, w którym przebywają pracownicy biblioteki (drzwi, klamek, pleksi i podłogi).
3. Czytnik książek przyjmowanych należy dezynfekować. Nie wolno go spryskiwać płynem dezynfekującym! Czytnik należy przetrzeć zwilżonym ręcznikiem papierowym kilka razy dziennie. Dotyczy to także blatu, klawiatury i myszki komputera oraz rękawiczek pracownika przyjmującego książki.
4. Zakazuje się dezynfekowania zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
5. W ciągu dnia należy często wietrzyć wszystkie pomieszczenia biblioteki.
6. Po zakończeniu wypożyczeń należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji całości pomieszczeń, sprzętu i używanych przedmiotów.
7. Zostaną wydzielone sanitariaty dla pracowników, które nie będą dostępne dla osób trzecich.
8. Ustala się następujące wytyczne dla pracowników biblioteki:
a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po wejściu do budynku obowiązkowo należy umyć ręce wodą
z mydłem.
b. nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
c. zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane jest 1,5 m.)
d. regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
e. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
f. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
g. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. Regularnie (kilka razy
w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
h. unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

§ 3. Działalność społeczna w obiekcie Mediateka w Straszynie

1. Dopuszcza się do korzystania z pomieszczeń przez przedstawicieli organizacji pozarzadowych wynajmujących pomieszczenia Mediateki w Straszynie w celu spotkań organizacyjnych.
2. Odpowiednia informacja z liczbą użytkowników będzie się znajdować na plakacie przy wejściu do pomieszczenia.
3. Warunkiem uzyskania przez użytkowników dostępu do pomieszczenia i zorganizowania
w nim spotkania jest wyznaczenie spośród niej osoby odpowiedzialnej za:
a) przestrzeganie dopuszczalnej liczby osób przebywających w pomieszczeniu,
b) sporządzenie listy obecności użytkowników,
c) podpisanie przez użytkowników oświadczenia covidowego,
d) czuwanie nad rzetelną dezynfekcją rąk użytkowników,
e) utrzymywanie dystansu społecznego i używanie maseczek ochronnych.

Źródło: Zarządzenie Dyrektora OKSiBP nr 56/2020 z dn. 4 grudnia 2020 r.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PODCZAS PANDEMII

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.
• Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
• Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
• Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. poprzez dotykanie twarzy lub pocieranie oczu. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, można spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.
W takim przypadku należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic). Należy unikać korzystania z transportu publicznego.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – w takim przypadku istnieje niewielkie ryzyko, że przyczyną objawów jest zakażenie koronawirusem.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

8. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

9. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać.
Aktualne informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać, dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Źródło: Zarządzenie Dyrektora OKSiBP nr 21/2020 z dnia 21 września 2020 r.