Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, dalej zwaną Biblioteką oraz podległych jej: filii – Mediateka w Straszynie i filii w Wiślinie.

2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma każdy użytkownik, spełniający warunki określone niniejszym Regulaminem.

3. Korzystanie z Biblioteki jest nieodpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych za:

a) niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych zasobów bibliotecznych,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie zasobów bibliotecznych,
c) usługi reprograficzne,
d) pozostałe usługi.

4. Treść regulaminów i bieżących komunikatów, adresowanych do czytelników jest umieszczana na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, dalej zwanym Ośrodkiem.

5. Informacje o godzinach otwarcia Biblioteki oraz podległych filii umieszczane są w miejscach dostępnych dla czytelników (drzwi wejściowe do lokalu, tablice informacyjne), jak i poza godzinami udostępniania na drzwiach wejściowych do budynku i na stronie internetowej Ośrodka.

§ 2 - ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK I CZASOPISM

1. Czytelnikiem korzystającym z zasobów Biblioteki może zostać każda osoba, która dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:

a) zapozna się szczegółowo z regulaminem korzystania z zasobów,
b) okaże dowód tożsamości ze zdjęciem lub legitymację szkolną – w przypadku osób niepełnoletnich,
c) zobowiąże się do przestrzegania regulaminu własnoręcznym podpisem złożonym na karcie zapisu w obecności bibliotekarza weryfikującego tożsamość osoby.

2. Za czytelnika do lat 13 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.

3. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania oraz zatrudnienia i/lub szkoły. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia Biblioteki o zmianie adresu zamieszkania, pisma Biblioteki przesłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone.

4. Dane osobowe czytelników gromadzone w programie MAK+ i przechowywane przez Bibliotekę przetwarzane są wyłącznie do celów statystycznych oraz wykorzystywane wyłącznie w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów, zgodnie z Ustawą o bibliotekach.

5. Dane osobowe czytelników gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Czytelnik ma prawo dostępu do treści tych danych oraz ich zmiany.

§ 3

1. Wypożyczać można jednocześnie 4 pozycje książkowe. Istnieje możliwość zwiększenia limitów wypożyczeni.

2. Książki wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni, z wyłączeniem lektur szkolnych, wypożyczanych na okres do 10 dni.

3. Czasopisma nieoprawne wypożycza się na okres dwóch tygodni. Wypożyczyć można jednocześnie 3 tytuły czasopism, z wyłączeniem aktualnych numerów.

4. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej książki lub czasopisma, jeżeli nie ma na nie, w danym czasie, zapotrzebowania ze strony innych czytelników, na okres nie dłuższy niż 30 dni (w przypadku książki).

5. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi. Maksymalnie można zarezerwować 2 materiały biblioteczne (2 książki i 2 czasopisma jednocześnie).

6. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 2, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

§ 4

1. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania i uważnego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbiorów.

2. Czytelnik winien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone wcześniej, obciążają czytelnika.

3. W Bibliotece obowiązują powszechnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania. Należy zachować ciszę. Nie dopuszcza się spożywania posiłków i prowadzenia rozmów telefonicznych.

4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie narkotyków, nie mogą przebywać w lokalu bibliotecznym. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 5 - ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

1. Książki mówione /audiobooki/ są wypożyczane odpowiednio na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek, określonych niniejszym Regulaminem.

2. W przypadku audiobooków Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo 4 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD).

3. W przypadku filmów można jednorazowo wypożyczyć 4 filmy.

4. Użytkownik winien zwrócić uwagę na stan płyty CD/DVD przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone wcześniej, obciążają Użytkownika.

5. Książki mówione wypożycza się na okres 1 miesiąca.

6. Filmy wypożycza się na okres 14 dni.

7. Bibliotekarz może zażądać zwrotu zbiorów audiowizualnych przed terminem ustalonym w punktach 5 i 6, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

8. Użytkownik jest zobowiązany odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu. W przypadku uszkodzenia audiobooka - po ustaleniu z bibliotekarzem – Użytkownik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego egzemplarza.

§ 6 - ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z czytelni wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.

2. Korzystanie z czytelni powinno być poprzedzone zgłoszeniem do dyżurującego bibliotekarza.

3. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:

a) pozostawienia w wyznaczonym miejscu okrycia oraz bagażu – teczki, tornistra, torby itp.
Biblioteka nie odpowiada za utratę w/w rzeczy),
b) uważnego obchodzenia się ze zbiorami i nie wynoszenia ich poza obręb czytelni.
c) zachowania ciszy i nieprzeszkadzania pozostałym użytkownikom w korzystaniu z czytelni.

4. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza. Samodzielnie można korzystać z prasy, w tym bieżących egzemplarzy oraz numerów archiwalnych znajdujących się w wyznaczonym miejscu.

5. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie w danym czasie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników, na okres nie dłuższy niż 7 dni.

6. Czytelnik może dokonać rezerwacji książek (płyt CD/DVD) z czytelni, które winien odebrać najpóźniej w ciągu 2 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi.

7. Udostępnione na miejscu zbiory należy zwrócić bibliotekarzowi, który po sprawdzeniu potwierdzi ilość udostępnionych i zwróconych egzemplarzy.

8. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione audiobooki, książki i czasopisma. Stwierdzone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

9. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących zbiorów oraz pomocy w korzystaniu z katalogu.

10. Bibliotekarz może zażądać od Czytelnika opuszczenia czytelni w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7 - ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1. Stanowiska komputerowe w pierwszej kolejności są przeznaczone do pracy, maksymalnie dla dwóch osób na jednym stanowisku komputerowym.

2. Korzystanie jest możliwe po wpisaniu do ewidencji użytkowników, znajdującej się u bibliotekarza.

3. W przypadku dzieci poniżej 10 roku życia jest wymagana zgoda rodziców lub opiekunów. Posiadanie przez dziecko konta w Bibliotece jest równoznaczne z wyrażeniem powyższej zgody.

4. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może skrócić czas korzystania z komputera w przypadku oczekiwania innych użytkowników na wolne stanowisko lub przedłużyć czas, jeśli nie ma osób oczekujących na zwolnienie stanowiska.

6. Użytkownik musi po zakończeniu pracy usunąć swoje pliki; w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na pozostawienie danych, z zastrzeżeniem, iż po 3 dniach zostaną one usunięte.

7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika pozostawione w komputerze i wykorzystanie ich przez osoby trzecie.

8. Nie dopuszcza się spożywania posiłków i rozmów telefonicznych podczas korzystania z komputerów.

9. Użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia po zakończonej pracy uporządkowanego stanowiska komputerowego.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku korzystania ze sprzętu komputerowego.

§ 8

1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych zasobów spowoduje zablokowanie konta Czytelnika (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) i pobraniem opłaty zryczałtowanej za każdy z udostępnionych egzemplarzy do czasu zwrotu każdego z nich.

2. W sytuacji opisanej w 3 niniejszego regulaminu i braku zwrotu książki w terminie określonym w ustępie 2 §3, pobierana będzie opłata w wysokości 0,50 zł za każdy dzień opóźnienia.

3. W sytuacji opisanej w 5 niniejszego regulaminu i braku zwrotu książki mówionej i / lub filmu w terminie określonym w ustępie 5 i 6 § 5 pobierana będzie opłata w wysokości 1 zł za każdy dzień opóźnienia.

4. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych zasobów w regulaminowym terminie, bez wezwania ze strony Biblioteki.

5. Za wysłane upomnienie Biblioteka pobiera dodatkowo opłatę w wysokości aktualnej opłaty pocztowej.

6. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka umarza opłaty za przetrzymanie należne za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę. Dotyczy to jedynie zasobów bibliotecznych, których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub prolongatę.

7. Zagubienie lub zniszczenie wypożyczonego czasopisma skutkuje pobraniem kwoty stanowiącej równowartość ceny rynkowej czasopisma.

8. Za szkody materialne wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada Czytelnik.

9. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych do tego organów.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki (płyty CD/DVD) czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe, dopuszcza się – w porozumieniu z bibliotekarzem –możliwość odkupienia innej – nowej, potrzebnej w bibliotece książki (płyty CD/DVD).

11. Jeśli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu danego tytułu lub uiszczenia opłat, Biblioteka uprawniona jest dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Biblioteki.

12. Na kwoty wpłacone z tytułu przetrzymania: audiobooka, filmu, książki lub czasopisma wydawany jest Czytelnikowi/Użytkownikowi dowód kasowy.

§ 9 - CENNIK USŁUG KSEROGRAFICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

1. W ramach prowadzonej działalności Biblioteka świadczy odpłatnie następujące usługi reprograficzne:

2. Kopia jednostronna format A4 – 0,30 zł, kopia jednostronna format A3 – 0,50 zł.

3. Skanowanie – kolor/grafika/ format A4 – 3,00 zł, format A3 – 4,00 zł do rozdzielczości 300 dpi.

4. Wydruk strony czarno-białej format A4 – 0,30 zł, wydruk strony kolorowej A4 – 0,50 zł.

§ 10 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są do wiadomości Czytelników poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych Ośrodka i jego filii. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości i stosowania.

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GD. PODCZAS PANDEMII

W związku z wznowieniem od 18 maja 2020 roku funkcjonowania (w ograniczonym zakresie) Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański wprowadza się zasady korzystania z księgozbiorów podczas epidemii

1. Do odwołania obowiązują następujące godziny otwarcia:

Biblioteka w Cieplewie (ul. Długa 20a)

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, 10:00 – 15:00, środa 13:00 – 18:00, piątek – nieczynna,

Filia w Wiślinie (ul. Słoneczna 4) 

  • poniedziałek, wtorek, piątek, 10:00 – 15:00, środa 13:00 – 18:00, czwartek – nieczynna,

Filia Mediateka w Straszynie (ul. Dworcowa 6a) 

  • wtorek, środa 10:00 – 18:00, czwartek 12:00 – 20:00, piątek 10:00 – 18:00, sobota 9:00 – 14:00

2. Rekomendowane jest wcześniejsze ustalanie godziny przybycia do biblioteki - telefonicznie lub mailowo - w celu uniknięcia kolejki do stanowiska obsługi.

3. Ogranicza się funkcjonowanie biblioteki wyłącznie do wypożyczania i zwrotu książek, audiobooków, filmów i czasopism.

4. Wprowadza się możliwość wypożyczania czasopism bieżących – do 2 egzemplarzy na tydzień.

5. Zaleca się wcześniejsze korzystanie z katalogu on-line i rezerwowanie książek. Książki zarezerwowane należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych. Po tym terminie rezerwacja będzie anulowana.

6. Do odwołania zawiesza się:
a) możliwość organizacji spotkań autorskich, imprez, warsztatów, zajęć dla dzieci i dorosłych, korzystania ze zbiorów na miejscu w Czytelni.
b) wypożyczenia międzybiblioteczne.

7. Obsługa czytelników odbywa się przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia biblioteki w Cieplewie i w Wiślinie oraz przez odpowiednio oznakowane okno biblioteki w Straszynie.

8. W bibliotekach w Cieplewie i Straszynie każdą osobę obsługuje dwóch pracowników biblioteki. Jeden bibliotekarz przyjmuje książki od czytelnika, drugi natomiast wyłącznie wypożycza. W filii w Wiślinie pracownik oddzielony od czytelnika osłoną wykonaną z pleksi rejestruje czytnikiem podawane przez czytelników zwroty, które następnie czytelnicy własnoręcznie umieszczą w kartonie usytuowanym przy wejściu. Pracownicy i bibliotekarze wykonują prace przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe, maseczki lub przyłbice.

9. Zakazuje się bezpośredniego dostępu osób innych niż bibliotekarze do półek z zasobami bibliotecznymi. Książki mogą być podawane/udostępniane wyłącznie przez bibliotekarza z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego.

10. Zwracane publikacje trafiają na minimum 10-dniową kwarantannę, po tym czasie publikacje zostają włączone do księgozbioru i są dostępne w katalogu on-line.

11. Sanitariaty są dostępne tylko dla pracowników biblioteki.

12. Zarówno pracowników, jak i czytelników, obowiązuje śledzenie na bieżąco informacji i wytycznych na temat pandemii COVID-19 (dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/koronawirus/ i https://gis.gov.pl/) oraz bezwzględne przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

13. Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY LEGIMI


W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

1. Możliwość wypożyczania e-booków z oferty abonamentowej Legimi mają wyłącznie czytelnicy, posiadający aktywne konta czytelnicze w Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.

2. Usługa udostępniania e-booków jest bezpłatna.

3. Kody dostępu odbierane są w Bibliotece Publicznej w Cieplewie: Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, ul. Długa 20a, 83-000 Cieplewo lub w wybranej filii:
  a) Mediateka w Straszynie, ul. Dworcowa 6A, 83-010 Straszyn,

  b) Biblioteka w Wiślinie, ul. Słoneczna 4, 83-021 Wiślina,
od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, począwszy od 1 kwietnia 2020 r.

4. Aby uzyskać dostęp do bazy Legimi, należy wejść na stronę internetową www.legimi.pl/pomorskie , założyć konto, wprowadzić kod dostępu oraz pobrać bezpłatną aplikację Legimi.

5. Kody wydawane są wyłącznie podczas osobistej wizyty w siedzibie biblioteki lub filii (jeden kod na jednego czytelnika). Wyjątkowo, w sytuacji obecnego stanu epidemicznego - do odwołania, kody będą udostępniane telefonicznie po podaniu przez czytelnika numeru karty czytelnika pod numerem 883 833 958 w godzinach 9:00 – 16:00.

6. Pobrany przez czytelnika kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany
(w przeciwnym wypadku kod wygasa).

7. Kod jest aktywny przez jeden miesiąc.

8. Biblioteka dysponuje ograniczoną liczbą kodów na każdy miesiąc.

9. Czytelnicy pobierający kod i nie wykorzystujący go, nie będą mieli w kolejnym miesiącu możliwości otrzymania kolejnego kodu.

10. W ramach zamówionego przez Bibliotekę pakietu, czytelnik może pobrać dowolną liczbę książek.

11. Po pobraniu plików, można z nich korzystać również offline bez konieczności połączenia z Internetem.

Cieplewo, 31 marca 2020 r.

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKSIBP

1. Regulamin dotyczy udziału publiczności w wydarzeniach artystycznych (spektaklach, koncertach, wystawach itp.) organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański (dalej: „Ośrodek”) w:
a) salach kinowo-teatralnych Ośrodka im. Władysława Starewicza i im. Apolejki oraz Mediatece Straszyn
b) terenie tj. świetlicach wiejskich Gminy Pruszcz Gdański oraz innych obiektach Gminnych w ramach realizacji działalności statutowej Ośrodka.
2. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
3. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
4. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów,
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie
i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatniach.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie. W przypadku, gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu w/w przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW

 

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
NA SPEKTAKLE, WIDOWISKA, KONCERTY I SEANSE FILMOWE
ORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) OKSiBP – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański,
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański,
3) BOK - należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Ośrodka Kultury, Sportu
i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, Filię Biblioteki w Wiślinie, Filię Biblioteki w Straszynie – Mediateka w Straszynie.
4) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę powyżej 10 osób, która przebywa razem na wyjeździe zorganizowanym przez szkołę, przedszkole etc. (dzieci i młodzież pod opieką osoby dorosłej), zakład pracy, fundację, stowarzyszenie itp.
5) Rezerwacji biletów grupowych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dzieci, młodzieży lub dorosłych złożone przez szkołę, przedszkole, zakład pracy, fundację, stowarzyszenie etc.
6) Rezerwacji biletów indywidualnych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dorosłych przez osoby indywidualne - inne niż określone w ust. 1 pkt 5.

2. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych prowadzi:
a. BOK OKSiBP: od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 – 20.00 oraz w niedziele w godz. 10:00-15:00 w siedzibie OKSiBP w Cieplewie przy ul. Długiej 20a;
b. Filia Biblioteki w Wiślinie: poniedziałki i wtorki - 8:00-16:00, środy - 9:00-17:00, czwartki – nieczynne, piątki - 8:00-14:00, ul. Słoneczna 4 Wiślina;
c. Filia Biblioteki w Straszynie – Mediateka Straszyn: wtorki, środy, piątki - 9:00-18:00, czwartki - 12:00-20:00, soboty - 9:00-13:00, ul. Dworcowa 6a Straszyn;
- z wyjątkiem dni świątecznych i dodatkowych dni wolnych od pracy w OKSiBP wskazanych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora.
W okresach wakacyjnych tj. ferie zimowe oraz wakacje, a także w okresach świątecznych BOK czynny jest według grafiku ustalonego odrębnym zarządzeniem Dyrektora.

3. Rezerwacji grupowych dokonuje się w tylko BOK OKSiBP w Cieplewie osobiście, przez kontakt telefoniczny pod nr.: 728 415 566 lub e-mailem na adres rezerwacje@pruszczgdanski.pl. Po dokonaniu rezerwacji, należy złożyć pisemne potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione lub przesłanie zeskanowanego oświadczenia (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia rezerwacji. W przypadku rezerwacji grupowych zgłaszanych w terminie krótszym niż 7 dni przed datą widowiska, odnośnie terminu złożenia powyższego oświadczenia/pisemnego potwierdzenia obowiązują indywidualne ustalenia dokonywane z pracownikami BOK. Grupowe rezerwacje, które nie zostały potwierdzone w terminie, są automatycznie anulowane i kierowane do ponownej sprzedaży.

4. W ramach rezerwacji i zakupu biletów dla grup zorganizowanych ze szkół, przedszkoli, stowarzyszeń etc. na spektakle dla dzieci i młodzieży, na 10 dzieci przysługuje nieodpłatny wstęp na widownię dla 1 nauczyciela/opiekuna grupy z miejscem siedzącym na dostawce; w przypadku udziału w spektaklu widzów niepełnosprawnych liczba nieodpłatnych miejsc siedzących dla opiekunów grupy może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Dyrektora OKSiBP.

5. Rezerwacja biletów grupowych może być odwołana lub zmieniona najpóźniej na 14 dni przed spektaklem, a rezygnacja oraz ewentualne zmiany muszą być potwierdzone pisemnie i wysłane mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl do BOK.

6. W przypadku niezapłacenia za bilety i nieodebrania ich z winy rezerwującego, zobowiązuje się on do opłacenia kosztów wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. OKSiBP dopuszcza możliwość zwolnienia z tej opłaty, jeżeli sytuacja miała miejsce z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, przypadki losowe itp.). W takim przypadku rezerwujący jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym zostanie podana przyczyna nieodebrania biletów i udokumentowania tejże przyczyny. Decyzję o zwolnieniu z kosztów rezerwacji podejmuje Dyrektor OKSiBP.

7. Indywidualnej rezerwacji telefonicznej można dokonać przed planowanym wydarzeniem, podając pracownikowi BOK imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze itp. Podanie numeru telefonu wiąże się również z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji reklamowych OKSiBP.

8. OKSiBP nie przyjmuje indywidualnych rezerwacji przesyłanych sms, mailem oraz nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.

9. Klienci indywidualni mogą dokonać rezerwacji do 10 miejsc na jedno wydarzenie artystyczne (widowisko, koncert, seans etc.).

10. Rezerwacji indywidualnych na seanse kinowe dla dzieci organizowane w ramach Bajkowych Niedziel można dokonać w dniu projekcji, w godzinach otwarcia BOK. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 5 min. przed seansem.

11. Na popołudniowe spektakle dla dzieci o godz. 18:00 OKSiBP nie prowadzi rezerwacji miejsc na pufkach i w pierwszym rzędzie przed sceną. Istnieje jedynie możliwość bezpośredniego zakupu tych miejsc.

12. Bilety rezerwowane indywidualnie należy odebrać najpóźniej na
1) 7 dni przed widowiskiem dla widzów dorosłych,
2) 20 minut przed seansem filmowym organizowanym w ramach Kina Za Rogiem,
3) 20 minut przed spektaklem popołudniowym dla dzieci,
w przeciwnym wypadku rezerwacje zostaną anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży. Bilety indywidualne na spektakle dla widzów dorosłych rezerwowane dalekosiężnie w liczbie co najmniej 4 (czterech) sztuk muszą zostać odebrane najpóźniej na 1 miesiąc przed widowiskiem. Wyżej opisana rezerwacja biletów jest niedopuszczalna w okresie 30 dni (bądź krótszym) przed wystawieniem widowiska.

13. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe prosimy dokonywać osobiście w BOK OKSiBP, gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy OKSiBP: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002. W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletów jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez okazania dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane.

14. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu po okazaniu paragonu fiskalnego lub rachunku wraz z dołączanym do niego biletem. W przypadku braku ww. dokumentów BOK OKSiBP ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.

15. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni, natomiast indywidualne 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu na podstawie paragonu fiskalnego lub rachunku.

16. Zwrotów należności dokonanej na rachunek bankowy dokonuje się wyłącznie przelewem w terminie wyznaczonym przez OKSiBP nie dłuższym niż 1 miesiąc.

17. OKSiPB nie zwraca poniesionych przez grupy kosztów transportu w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np. żałoba narodowa, przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba lub wypadek aktora, zmiana repertuaru itp.).

18. Rachunki wystawiane są na życzenie klientów najpóźniej do 7 dni od daty dokonania płatności na podstawie paragonu fiskalnego.

19. OKSiB nie prowadzi wysyłki i dostawy biletów.

20. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

21. OKSiBP nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, OKSiBP ma prawo odmówić wstępu na wydarzenie.

22. OKSiBP dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotów wcześniej zakupionych biletów, w tym przyjmowania zwrotów w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołanej imprezy w przypadku:
1) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn niezależnych od OKSiBP (przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa, różnego rodzaju kataklizmy itp.)
2) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn leżących po stronie OKSiBP (odwołanie spektaklu, zmiana tytułu, daty, godz. itp.)

23. Zakup lub rezerwacja biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

24. OKSiBP zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu.