baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W OKSIBP GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) OKSiBP – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański,
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański,
3) BOK - należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, filię Biblioteki w Wiślinie, filię Biblioteki w Straszynie – Mediateka w Straszynie.
4) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę powyżej 10 osób, która przebywa razem na wyjeździe zorganizowanym przez szkołę, przedszkole etc. (dzieci i młodzież pod opieką osoby dorosłej), zakład pracy, fundację, stowarzyszenie itp.
5) Rezerwacji biletów grupowych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dzieci, młodzieży lub dorosłych złożone przez szkołę, przedszkole, zakład pracy, fundację, stowarzyszenie etc.
6) Rezerwacji biletów indywidualnych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dorosłych przez osoby indywidualne - inne niż określone w ust. 1 pkt 5.

2. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych prowadzi:
a. BOK OKSiBP
b. filia Biblioteki w Wiślinie, ul. Słoneczna 4, Wiślina;
c. filia Biblioteki w Straszynie – Mediateka; ul. Dworcowa 6a, Straszyn;
- w godzinach pracy ww. punktów, z wyjątkiem dni świątecznych i dodatkowych dni wolnych od pracy w OKSiBP - wskazanych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora.
W okresach wakacyjnych tj. ferie zimowe oraz wakacje, a także w okresach świątecznych BOK w Cieplewie jest czynny według grafiku ustalonego odrębnym zarządzeniem Dyrektora.

3. Rezerwacji grupowych dokonuje się w tylko BOK OKSiBP w Cieplewie osobiście, poprzez kontakt telefoniczny pod nr. 728 415 566 lub e-mailem pod adresem rezerwacje@pruszczgdanski.pl. Po dokonaniu rezerwacji, należy złożyć pisemne potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione lub przesłanie zeskanowanego OŚWIADCZENIA (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia rezerwacji. W przypadku rezerwacji grupowych zgłaszanych w terminie krótszym niż 7 dni przed datą widowiska, odnośnie terminu złożenia powyższego oświadczenia/pisemnego potwierdzenia obowiązują indywidualne ustalenia dokonywane z pracownikami BOK. Grupowe rezerwacje, które nie zostały potwierdzone w terminie, są automatycznie anulowane i kierowane do ponownej sprzedaży.

4. W ramach rezerwacji i zakupu biletów dla grup zorganizowanych ze szkół, przedszkoli, stowarzyszeń etc. na spektakle dla dzieci i młodzieży, na 10 dzieci przysługuje nieodpłatny wstęp na widownię dla 1 nauczyciela/opiekuna grupy z miejscem siedzącym na dostawce; w przypadku udziału w spektaklu widzów niepełnosprawnych liczba nieodpłatnych miejsc siedzących dla opiekunów grupy może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Dyrektora OKSiBP.

5. Rezerwacja biletów grupowych może być odwołana lub zmieniona najpóźniej na 14 dni przed spektaklem, a rezygnacja oraz ewentualne zmiany muszą być potwierdzone pisemnie i wysłane mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl do BOK.

6. W przypadku niezapłacenia za bilety i nieodebrania ich z winy rezerwującego, zobowiązuje się on do opłacenia kosztów wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. OKSiBP dopuszcza możliwość zwolnienia z tej opłaty, jeżeli sytuacja miała miejsce z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, przypadki losowe itp.). W takim przypadku rezerwujący jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym zostanie podana przyczyna nieodebrania biletów i udokumentowania tejże przyczyny. Decyzję o zwolnieniu z kosztów rezerwacji podejmuje Dyrektor OKSiBP.

7. Indywidualnej rezerwacji telefonicznej można dokonać przed planowanym wydarzeniem, podając pracownikowi BOK imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze itp. Podanie numeru telefonu wiąże się również z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji reklamowych OKSiBP.

8. OKSiBP nie przyjmuje indywidualnych rezerwacji przesyłanych sms, mailem oraz nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.

9. Klienci indywidualni mogą dokonać rezerwacji do 10 miejsc na jedno wydarzenie artystyczne (widowisko, koncert, seans etc.).

10. Rezerwacji indywidualnych na seanse kinowe dla dzieci organizowane w ramach Bajkowych Niedziel można dokonać w dniu projekcji, w godzinach otwarcia BOK. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 5 min. przed seansem.

11. Na popołudniowe spektakle dla dzieci o godz. 18:00 OKSiBP nie prowadzi rezerwacji miejsc na pufkach i w pierwszym rzędzie przed sceną. Istnieje jedynie możliwość bezpośredniego zakupu tych miejsc.

12. Bilety rezerwowane indywidualnie należy odebrać najpóźniej na
1) 7 dni przed widowiskiem dla widzów dorosłych,
2) 20 minut przed seansem filmowym organizowanym w ramach Kina Za Rogiem,
3) 20 minut przed spektaklem popołudniowym dla dzieci,
w przeciwnym wypadku rezerwacje zostaną anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży. Bilety indywidualne na spektakle dla widzów dorosłych rezerwowane dalekosiężnie w liczbie co najmniej 4 (czterech) sztuk muszą zostać odebrane najpóźniej na 1 miesiąc przed widowiskiem. Wyżej opisana rezerwacja biletów jest niedopuszczalna w okresie 30 dni (bądź krótszym) przed wystawieniem widowiska.

13. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe prosimy dokonywać osobiście w BOK OKSiBP, gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy OKSiBP: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002. W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletów jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez okazania dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane.

14. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu po okazaniu paragonu fiskalnego lub rachunku wraz z dołączanym do niego biletem. W przypadku braku ww. dokumentów BOK OKSiBP ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.

15. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni, natomiast indywidualne 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu na podstawie paragonu fiskalnego lub rachunku.

16. Zwrotów należności dokonanej na rachunek bankowy dokonuje się wyłącznie przelewem w terminie wyznaczonym przez OKSiBP nie dłuższym niż 1 miesiąc.

17. OKSiPB nie zwraca poniesionych przez grupy kosztów transportu w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np. żałoba narodowa, przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba lub wypadek aktora, zmiana repertuaru itp.).

18. Rachunki wystawiane są na życzenie klientów najpóźniej do 7 dni od daty dokonania płatności na podstawie paragonu fiskalnego.

19. OKSiB nie prowadzi wysyłki i dostawy biletów.

20. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

21. OKSiBP nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, OKSiBP ma prawo odmówić wstępu na wydarzenie.

22. OKSiBP dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotów wcześniej zakupionych biletów, w tym przyjmowania zwrotów w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołanej imprezy w przypadku:
1) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn niezależnych od OKSiBP (przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa, różnego rodzaju kataklizmy itp.)
2) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn leżących po stronie OKSiBP (odwołanie spektaklu, zmiana tytułu, daty, godz. itp.)

23. Zakup lub rezerwacja biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

24. OKSiBP zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu.

Do pobrania:

Formularz POTWIERDZENIE REZERWACJI GRUPOWEJ - PDF

Formularz POTWIERDZENIE REZERWACJI GRUPOWEJ - DOCX

 

REGULAMIN SALI KINOWO-TEATRALNEJ IM. WŁADYSŁAWA STAREWICZA

 

1. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
2. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
3. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) wprowadzania zwierząt,
f) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
4. W sali kinowo-teatralnej obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatni.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie, w przypadku gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKSIBP

1. Regulamin dotyczy udziału publiczności w wydarzeniach artystycznych (spektaklach, koncertach, wystawach itp.) organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański (dalej: „Ośrodek”) w:
a) salach kinowo-teatralnych Ośrodka im. Władysława Starewicza i im. Apolejki oraz Mediatece Straszyn
b) terenie tj. świetlicach wiejskich Gminy Pruszcz Gdański oraz innych obiektach Gminnych w ramach realizacji działalności statutowej Ośrodka.
2. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
3. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
4. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów,
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatniach.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie. W przypadku, gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu w/w przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PODCZAS PANDEMII

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH I RUCHOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI - obowiązujący od 20.09.2021 do odwołania

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowania warsztatów/zajęć edukacji artystycznej i zajęć ruchowych (fitness) w siedzibie Ośrodka oraz związane z tym prawa i obowiązki Uczestników oraz Pracowników i Instruktorów w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) Organizator zajęć - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, zwany dalej również Ośrodkiem,
b) Uczestnik - wszystkie osoby, które złożą prawidłowo wypełnioną i podpisaną Kartę uczestnika zajęć oraz wniosą opłatę za zajęcia,
c) Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Ośrodka,
d) Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej/zajęcia ruchowe (fitness),
e) Warsztatach/zajęciach – należy przez to rozumieć warsztaty/zajęcia edukacji artystycznej oraz zajęcia ruchowe (fitness)
f) Utwór – szczególności prace plastyczne realizowane podczas zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku oraz pod kierunkiem Instruktorów.
g) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Zapisy na zajęcia prowadzi BOK w porozumieniu i w kontakcie z Instruktorami.
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest w szczególności wypełnienie karty uczestnika zajęć oraz wniesienie opłaty za zajęcia. Karta uczestnika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy okazać instruktorowi karnet lub dowód przelewu upoważniający do udziału w zajęciach.
4. Zajęcia odbywają się w ustalonym przez organizatora miejscu i w ustalonych godzinach.
5. Program zajęć, czas trwania ustalany jest z organizatorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia, zatwierdzonego przez Dyrektora.
6. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
7. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. O ilości miejsc decyduje Dyrektor w porozumieniu z instruktorem. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta. Osoby, które zapisały się po zamknięciu listy zostaną wpisane na listę rezerwową i zostaną w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach.
8. W przypadku zbyt niskiej frekwencji uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z kontynuowania zajęć danej formy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć (mailowo, telefonicznie, osobiście), z wyjątkiem wypadków losowych.
10. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć (mailowo, telefonicznie, osobiście).
11. W przypadku form zajęć wymagających skorzystania z szatni, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uwzględnienia tego faktu organizacyjnie.
12. Wszystkich uczestników kół i sekcji zainteresowań obowiązują przepisy wewnętrzne danej sekcji.
13. Wszystkich uczestników kół i sekcji zainteresowań obowiązuje zmiana obuwia.
14. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).
15. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestnika powiadomieni zostaną rodzice/ opiekunowie.
16. Osoba podpisująca kartę uczestnictwa w zajęciach plastycznych, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
17. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Ośrodek (na przykład prezentacje i występy poza budynkiem Ośrodka) podlegają uzgodnieniom z instruktorem prowadzącym oraz Dyrektorem Ośrodka.
18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzic/ opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora.
19. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych.

II. OPŁATY
1. Dyrektor w drodze zarządzenia ustala wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Ośrodek.
2. Opłatę pobiera pracownik Biura Obsługi Klienta Ośrodka, który jest zobowiązany do sprawdzania uiszczonych przez uczestników opłat i bieżącego pilnowania terminowości wpłat.
3. Płatność za karnety oraz uczestnictwo w zajęciach (według aktualnego cennika) jest możliwa w czasie otwarcia Biura Obsługi Klienta, zwanym dalej „BOK”, lub przelewem (nr konta: 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002 - Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim).
4. Zmniejszenie lub zwolnienie z opłat z powodu trudnej sytuacji materialnej lub z innych przyczyn może nastąpić na pisemny wniosek uczestnika zajęć (w przypadku uczestnika niepełnoletniego na wniosek rodzica/ opiekuna) lub pracownika/ instruktora Ośrodka – tylko za zgodą Dyrektora.
5. Decyzję o zmniejszeniu lub zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka po konsultacji z sołtysem miejscowości gminy Pruszcz Gdański, w której zameldowany jest uczestnik zajęć określony we wniosku lub z instruktorem zajęć.
6. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni.

III. BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów bhp i p-poż. obowiązujących w na terenie Ośrodka.
2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy, o obecności rodzica/opiekuna dziecka podczas zajęć decydują instruktorzy prowadzący.
3. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika zajęć.
4. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego, w przeciwnym wypadku instruktor prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika zajęć.
5. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/ opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu.
6. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Ośrodka.
7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
8. Ośrodek nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub szatni ogólnej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka.

IV. REŻIM SANITARNO-EPIDEMICZNY
1. W budynku OKSiBP, pod warunkiem przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad dot. utrzymywania odstępów przestrzennych, a także innych obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemicznych (takich jak noszenie maseczek lub przyłbic ochronnych oraz dezynfekcja rąk przy wejściu), mogą przebywać:
a) uczestnicy warsztatów/zajęć,
b) pracownicy oraz współpracownicy/ instruktorzy prowadzący zajęcia,
c) kurierzy, dostawcy, doręczyciele pocztowi, serwisanci sprzętów i urządzeń oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instytucji i realizacji bieżących zadań,
d) rodzice niepełnoletnich uczestników zajęć - jeśli pozwala na to pkt. IV.4
2. Przed wejściem do budynku OKSiBP będzie mierzona temperatura ciała.
3. W czasie regulowania opłat/zakupu karnetów na zajęcia ruchowe przed ladą w Biurze Obsługi Klienta może stać tylko jedna osoba. Zaleca się, aby kolejne osoby ustawiały się w kolejce (z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemicznych) przed wejściem do budynku.
4. W pomieszczeniach OKSiBP, może przebywać określona liczba osób wg aktualnie obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarno-epidemicznych.
5. Harmonogram warsztatów wraz z czasem trwania poszczególnych zajęć zostanie ustalony odrębnym pismem. Harmonogram zostanie ustalony w oparciu o możliwości przeprowadzenia dezynfekcji i przewietrzenia sal.
6. Zajęcia ruchowe/fitness co do zasady odbywają się w warunkach plenerowych (na zewnątrz budynku) w razie korzystnych warunków atmosferycznych. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia ruchowe/ fitness odbywają się w obiekcie – ilość miejsc ograniczona i dostosowana do obowiązujących przepisów ustawy
a. Zajęcia ruchowe/ fitness - odbywają się z użyciem własnych sprzętów sportowych (maty, ręczniki etc.)
b. Zajęcia baletu - odbywają się z aranżacją wyłączającą kontakty fizyczne między uczestnikami.
7. Zajęcia edukacji artystycznej o charakterze plastycznym odbywają się w obiekcie:
a. Zajęcia plastyczne - odbywają się z uwzględnieniem zachowania dystansu społecznego tj. podziału na strefy i indywidualnego „pakietu dydaktycznego”.
b. Zajęcia ceramiki – jw. oraz udostępnia się osobne wejście do pracowni, uczestnicy zajęć ceramiki zobowiązani są do poruszania się w po Ośrodku w obrębie pracowni.
8. Zajęcia edukacji artystycznej o charakterze umuzykalniającym odbywające się w trybie zajęć indywidualnych: 1 instruktor i 1 uczestnik zajęć, mogą odbywać się w trybie zdalnym on-line
9. Personalny skład osobowy uczestników zajęć musi być stały, nie ma możliwości przemieszczania się między grupami.
10. W budynku zostaje wyznaczone pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych tzw. izolatorium.
11. Uczestników zajęć obowiązują zalecenia dot. przestrzegania dystansu przestrzennego (zachowania minimum 2-metrowych odstępów.
12. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie, na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w budynku i na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć fitness. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów wewnątrz budynku. Rodzice mogą czekać na dzieci przed wejściem do budynku instytucji, z zachowaniem zasad dystansu przestrzennego.
13. Szatnie w Ośrodku mogą zostać wyłączone z użytkowania. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani stosowną informacją w bieżącej komunikacji z pracownikiem ośrodka.
14. Z pomieszczeń sanitarnych/toalet mogą korzystać tylko uczestnicy warsztatów edukacji artystycznej i zajęć ruchowych.
15. Z pomieszczeń sanitarnych/toalet w tym samym czasie może korzystać tylko jedna osoba.
16. OKSiBP nie udostępnia uczestnikom zajęć fitness sprzętu sportowego.
17. Integralną część regulaminu stanowi Kodeks dobrych praktyk, stanowiący załącznik nr 2, określający szczegółowe zasady bezpieczeństwa związane z reżimem sanitarno-epidemicznym
18. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów sanitarno-epidemicznych powyższe zapisy działu IV. oraz załącznik nr 2 Regulaminu mogą być zmieniane, uzupełniane lub zawieszone w drodze komunikatów Dyrektora poprzez wywieszenie stosowanych informacji na tablica ogłoszeń, stroni internetowej, informację ustną lub telefoniczną.

V. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zajęć, będący jednocześnie twórcą utworów realizowanych podczas zajęć artystycznych organizowanych w Ośrodku oraz pod kierunkiem Instruktorów przenosi nieodpłatnie tj. bez konieczności wypłaty honorarium autorskiego, na Ośrodek całość autorskich praw majątkowych i osobistych do utworów bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w danej chwili polach eksploatacji, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworów w nieograniczonej ilości,
w szczególności w celach promocyjnych i edukacyjnych; utrwalenia i zwielokrotnienia utworów dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów – wprowadzenie do obrotu utrwalonego utworu, jego użyczenie oraz najem utrwalonego egzemplarza utworu,
c. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, m.in. CD, DVD, Blue-ray,
a także publikacji wydawniczych (w tym również plakatów, ulotek reklamowych, folderach, biuletynach) realizowanych na podstawie utworów lub z ich wykorzystaniem,
d. wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów utworów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
e. przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków
i technik,
f. publiczne udostępnianie zapisu utworów, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne,
w szczególności:
• w trakcie prezentacji, konferencji, targów, wystaw oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych,
• wykorzystanie utworów w materiałach promocyjnych i publikacjach Ośrodka Kultury, Sztuki
i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański oraz na stronach Gminy Pruszcz Gdański i na stronach internetowych jednostek podległych oraz ich fanpage’ach,
• wykorzystanie materiałów w celach edukacyjnych i promocyjnych regionu.
2. Uczestnik zajęć upoważnia Ośrodek do rozporządzania oraz korzystania
z utworów stanowiących opracowanie utworu, w zakresie wskazanym w pkt. a-f. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przed przebywaniem w Ośrodku, Uczestnik zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu oraz z Kodeksem Dobrych Praktyk, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Do pobrania:

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PODCZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCY W OŚRODKU KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Zasady zapobiegawcze

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.
• Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).
• Mycie rąk ww. metodami skutecznie eliminuje wirusa.
• Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach, jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. poprzez dotykanie twarzy lub pocieranie oczu. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotykając oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, można spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.
W takim przypadku należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic). Należy unikać korzystania z transportu publicznego.
6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – w takim przypadku istnieje niewielkie ryzyko, że przyczyną objawów jest zakażenie koronawirusem.
Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
8. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
9. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się odżywiać.
Aktualne informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można uzyskać, dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Prawa i obowiązki Uczestnika
Uczestnikom zaleca się:
a. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1-1,5 metra - zalecane 2 metry).
b. Regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
c. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas warsztatów/zajęć NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.
d. Stosować własne środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Ośrodek nie prowadzi sprzedaży ww. środków.
Prawa i obowiązki Pracowników i Instruktorów Ośrodka
Pracownicy i Instruktorzy Ośrodka powinni dołożyć wszelkich starań, aby miejsca odbywania się warsztatów/zajęć były czyste i higieniczne:
a. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem,
b. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem,
c. Zaleca się, aby sale dydaktyczne były przygotowane w taki sposób, aby uczestnik zajęć miał przygotowany tzw. „pakiet dydaktyczny” i swoją strefę pracy, w taki sposób aby, więcej niż jedna osoba nie korzystała z jednego narzędzia pracy np. pędzel, ołówek, sztaluga,
d. Z pomieszczeń należy usunąć wszelkie przedmioty, które nie mogę zostać zdezynfekowane, a które mogą absorbować potencjalne cząsteczki koronawirusa, typu np. zasłony, dywany, obrusy, meble tapicerowane nie nadające się do bieżącego odkażania. W pomieszczeniach, których nie można zastosować zaleceń reżimu sanitarnego, zajęcia nie będą realizowane.

Prawa i obowiązki Ośrodka
Ośrodek powinien:
a. Upewnić się, że Pracownicy i Uczestnicy mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
b. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
c. Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć/dezynfekować ręce.
d. Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Uczestnikom zajęć, Pracownikom oraz Instruktorom zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także przestrzeganie obowiązujących zaleceń. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów sanitarno-epidemicznych powyższe wytyczne mogą być zmieniane, uzupełniane lub zawieszone w drodze komunikatów Dyrektora poprzez wywieszenie stosowanych informacji na tablica ogłoszeń, stroni internetowej, informację ustną lub telefoniczną.

Kryteria kwalifikacji osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 lub osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, do dalszego postępowania:
1. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne.
1) Kryteria kliniczne:
a) Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
i. gorączka,
ii. kaszel,
iii. duszność.
2) Kryteria epidemiczne:
a) Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
i. podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania koronawirusa SARS-CoV-2;
ii. miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
iii. pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

2. Osoba spełniająca kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinna:
1) bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
2) zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.