baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W OKSIBP GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

 

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
NA SPEKTAKLE, WIDOWISKA, KONCERTY I SEANSE FILMOWE
ORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) OKSiBP – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański,
2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański,
3) BOK - należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Ośrodka Kultury, Sportu
i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, Filię Biblioteki w Wiślinie, Filię Biblioteki w Straszynie – Mediateka w Straszynie.
4) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę powyżej 10 osób, która przebywa razem na wyjeździe zorganizowanym przez szkołę, przedszkole etc. (dzieci i młodzież pod opieką osoby dorosłej), zakład pracy, fundację, stowarzyszenie itp.
5) Rezerwacji biletów grupowych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dzieci, młodzieży lub dorosłych złożone przez szkołę, przedszkole, zakład pracy, fundację, stowarzyszenie etc.
6) Rezerwacji biletów indywidualnych – należy przez to rozumieć zamówienie biletów na widowiska dla dorosłych przez osoby indywidualne - inne niż określone w ust. 1 pkt 5.

2. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych prowadzi:
a. BOK OKSiBP: od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 – 20.00 oraz w niedziele w godz. 10:00-15:00 w siedzibie OKSiBP w Cieplewie przy ul. Długiej 20a;
b. Filia Biblioteki w Wiślinie: poniedziałki i wtorki - 8:00-16:00, środy - 9:00-17:00, czwartki – nieczynne, piątki - 8:00-14:00, ul. Słoneczna 4 Wiślina;
c. Filia Biblioteki w Straszynie – Mediateka Straszyn: wtorki, środy, piątki - 9:00-18:00, czwartki - 12:00-20:00, soboty - 9:00-13:00, ul. Dworcowa 6a Straszyn;
- z wyjątkiem dni świątecznych i dodatkowych dni wolnych od pracy w OKSiBP wskazanych odrębnymi zarządzeniami Dyrektora.
W okresach wakacyjnych tj. ferie zimowe oraz wakacje, a także w okresach świątecznych BOK czynny jest według grafiku ustalonego odrębnym zarządzeniem Dyrektora.

3. Rezerwacji grupowych dokonuje się w tylko BOK OKSiBP w Cieplewie osobiście, przez kontakt telefoniczny pod nr.: 728 415 566 lub e-mailem na adres rezerwacje@pruszczgdanski.pl. Po dokonaniu rezerwacji, należy złożyć pisemne potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione lub przesłanie zeskanowanego oświadczenia (którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu) mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia rezerwacji. W przypadku rezerwacji grupowych zgłaszanych w terminie krótszym niż 7 dni przed datą widowiska, odnośnie terminu złożenia powyższego oświadczenia/pisemnego potwierdzenia obowiązują indywidualne ustalenia dokonywane z pracownikami BOK. Grupowe rezerwacje, które nie zostały potwierdzone w terminie, są automatycznie anulowane i kierowane do ponownej sprzedaży.

4. W ramach rezerwacji i zakupu biletów dla grup zorganizowanych ze szkół, przedszkoli, stowarzyszeń etc. na spektakle dla dzieci i młodzieży, na 10 dzieci przysługuje nieodpłatny wstęp na widownię dla 1 nauczyciela/opiekuna grupy z miejscem siedzącym na dostawce; w przypadku udziału w spektaklu widzów niepełnosprawnych liczba nieodpłatnych miejsc siedzących dla opiekunów grupy może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Dyrektora OKSiBP.

5. Rezerwacja biletów grupowych może być odwołana lub zmieniona najpóźniej na 14 dni przed spektaklem, a rezygnacja oraz ewentualne zmiany muszą być potwierdzone pisemnie i wysłane mailem na adres: rezerwacje@pruszczgdanski.pl do BOK.

6. W przypadku niezapłacenia za bilety i nieodebrania ich z winy rezerwującego, zobowiązuje się on do opłacenia kosztów wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. OKSiBP dopuszcza możliwość zwolnienia z tej opłaty, jeżeli sytuacja miała miejsce z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, przypadki losowe itp.). W takim przypadku rezerwujący jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym zostanie podana przyczyna nieodebrania biletów i udokumentowania tejże przyczyny. Decyzję o zwolnieniu z kosztów rezerwacji podejmuje Dyrektor OKSiBP.

7. Indywidualnej rezerwacji telefonicznej można dokonać przed planowanym wydarzeniem, podając pracownikowi BOK imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze itp. Podanie numeru telefonu wiąże się również z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji reklamowych OKSiBP.

8. OKSiBP nie przyjmuje indywidualnych rezerwacji przesyłanych sms, mailem oraz nagranych na automatyczną sekretarkę telefoniczną.

9. Klienci indywidualni mogą dokonać rezerwacji do 10 miejsc na jedno wydarzenie artystyczne (widowisko, koncert, seans etc.).

10. Rezerwacji indywidualnych na seanse kinowe dla dzieci organizowane w ramach Bajkowych Niedziel można dokonać w dniu projekcji, w godzinach otwarcia BOK. Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej 5 min. przed seansem.

11. Na popołudniowe spektakle dla dzieci o godz. 18:00 OKSiBP nie prowadzi rezerwacji miejsc na pufkach i w pierwszym rzędzie przed sceną. Istnieje jedynie możliwość bezpośredniego zakupu tych miejsc.

12. Bilety rezerwowane indywidualnie należy odebrać najpóźniej na
1) 7 dni przed widowiskiem dla widzów dorosłych,
2) 20 minut przed seansem filmowym organizowanym w ramach Kina Za Rogiem,
3) 20 minut przed spektaklem popołudniowym dla dzieci,
w przeciwnym wypadku rezerwacje zostaną anulowane, a miejsca skierowane do ponownej sprzedaży. Bilety indywidualne na spektakle dla widzów dorosłych rezerwowane dalekosiężnie w liczbie co najmniej 4 (czterech) sztuk muszą zostać odebrane najpóźniej na 1 miesiąc przed widowiskiem. Wyżej opisana rezerwacja biletów jest niedopuszczalna w okresie 30 dni (bądź krótszym) przed wystawieniem widowiska.

13. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe prosimy dokonywać osobiście w BOK OKSiBP, gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy OKSiBP: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 74 8335 0003 0116 1249 2000 0002. W przypadku płatności przelewem podstawą do wydania biletów jest okazanie potwierdzenia przelewu (wydruku). Bez okazania dowodu wpłaty bilety nie będą wydawane.

14. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu po okazaniu paragonu fiskalnego lub rachunku wraz z dołączanym do niego biletem. W przypadku braku ww. dokumentów BOK OKSiBP ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu.

15. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni, natomiast indywidualne 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu na podstawie paragonu fiskalnego lub rachunku.

16. Zwrotów należności dokonanej na rachunek bankowy dokonuje się wyłącznie przelewem w terminie wyznaczonym przez OKSiBP nie dłuższym niż 1 miesiąc.

17. OKSiPB nie zwraca poniesionych przez grupy kosztów transportu w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (np. żałoba narodowa, przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba lub wypadek aktora, zmiana repertuaru itp.).

18. Rachunki wystawiane są na życzenie klientów najpóźniej do 7 dni od daty dokonania płatności na podstawie paragonu fiskalnego.

19. OKSiB nie prowadzi wysyłki i dostawy biletów.

20. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

21. OKSiBP nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub utratę biletów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zakupu biletów, OKSiBP ma prawo odmówić wstępu na wydarzenie.

22. OKSiBP dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dotyczących zwrotów wcześniej zakupionych biletów, w tym przyjmowania zwrotów w ciągu 1 miesiąca od dnia odwołanej imprezy w przypadku:
1) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn niezależnych od OKSiBP (przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty, żałoba narodowa, różnego rodzaju kataklizmy itp.)
2) braku możliwości wykonania spektaklu z przyczyn leżących po stronie OKSiBP (odwołanie spektaklu, zmiana tytułu, daty, godz. itp.)

23. Zakup lub rezerwacja biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

24. OKSiBP zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu.

REGULAMIN SALI KINOWO-TEATRALNEJ IM. WŁADYSŁAWA STAREWICZA

 

1. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
2. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
3. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) wprowadzania zwierząt,
f) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
4. W sali kinowo-teatralnej obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie
i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatni.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie, w przypadku gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

REGULAMIN UDZIAŁU W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OKSIBP

1. Regulamin dotyczy udziału publiczności w wydarzeniach artystycznych (spektaklach, koncertach, wystawach itp.) organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański (dalej: „Ośrodek”) w:
a) salach kinowo-teatralnych Ośrodka im. Władysława Starewicza i im. Apolejki oraz Mediatece Straszyn
b) terenie tj. świetlicach wiejskich Gminy Pruszcz Gdański oraz innych obiektach Gminnych w ramach realizacji działalności statutowej Ośrodka.
2. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
3. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
4. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów,
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie
i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatniach.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie. W przypadku, gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu w/w przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI OŚRODKA KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI


1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) OKSiBP, Ośrodek – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański,

2) Mediateka – należy przez to rozumieć filię OKSiBP znajdującą się w Straszynie, Straszyn, ul. Dworcowa 6a,

3) Przechowalnia – należy przez to rozumieć następujące miejsca:

a) Szatnię BOK w Cieplewie – mieszczącą się i obsługiwaną przez pracownika BOK w Cieplewie, wydającego żeton z numerkiem w zamian za pozostawioną odzież,

b) Szafki – mieszczące się na terenie OKSiBP oraz Mediateki zamykane na kluczyk, obsługiwane przy współpracy z BOK poprzez wpisanie się użytkownika szafki do księgi,

c) Szatnię otwartą – mieszczącą się na terenie OKSiBP oraz MEDIATEKI, pracownicy nie odpowiadają za pozostawione rzeczy.

4) Księdze – należy przez to rozumieć księgę, do której wpisują się użytkownicy szafek,

5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański,

6) BOK - należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, Filię Biblioteki w Straszynie - Mediateka w Straszynie,

7) Kliencie – należy przez to rozumieć osoby korzystające z usług Ośrodka (niepełnoletnie i pełnoletnie) oraz użytkowników Przechowalni,

8) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę powyżej 10 osób, która przebywa razem na wyjeździe zorganizowanym przez szkołę, przedszkole etc. (dzieci i młodzież pod opieką osoby dorosłej).

2. Na czas korzystania z usług OKSiBP Klientom umożliwia się pozostawienie odzieży wierzchniej i drobnych elementów odzieży (szaliki, czapki, rękawiczki; dalej łącznie: odzież) w szatni. Grafik otwarcia szatni:

1) Szatnia BOK w Cieplewie – poniedziałek-czwartek 12:00-21:00, niedziela 10:00-15:00,

2) Szafki – poniedziałek-czwartek 12:00-21:00, niedziela 10:00-15:00,

3) Szatnię otwartą OKSiBP – poniedziałek-czwartek 8:00-21:00, niedziela 10:00-15:00,

4) Szatnię otwartą Mediateki – wtorek: 10:00-18:00, środa: 12:00-18:00, czwartek: 12:00-20:00, piątek: 10:00-18:00, sobota: 9:00-13:00.

3. Na prośbę Klienta, pracownik OKSiBP może przyjąć na przechowanie również inne niż odzież rzeczy (torebki, plecaki, parasolki lub wózki dziecięce oraz nosidełka) pod warunkiem, że swoimi rozmiarami lub właściwościami nie stanowią one zagrożenia dla przechowywanej odzieży lub innych rzeczy oraz pod warunkiem, że przyjęcie innych rzeczy nie spowoduje ich zniszczenia lub uszkodzenia.

4. Na dowód przyjęcia do Szatni BOK odzieży lub innej rzeczy Klient otrzymuje żeton z wygrawerowanym numerem obowiązującym w szatni.

5. Aby móc skorzystać z Szafek w celu przechowania swoich rzeczy Klient musi udać się do BOK w Cieplewie, aby pobrać kluczyk i wpisać się do księgi. W przypadku, kiedy wszystkie szafki są zajęte, należy skorzystać z wieszaków.

6. Klient zobowiązany jest do opróżnienia Szafki po zajęciach i zwrotu kluczyka do BOK w Cieplewie. Szafki są opróżniane przez obsługę każdorazowo po wyjściu ostatniego klienta. Rzeczy pozostawione w szafkach przechowywane są BOK w Cieplewie przez okres 30 dni.

7. Niedopuszczalne jest przechowywanie w Przechowalniach jakichkolwiek substancji i przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla pozostałych Klientów i Pracowników oraz obiektu.

8. Grupy zorganizowane mogą korzystać tylko z Szatni otwartej OKSiBP.

9. Podstawą wydania odzieży i innej rzeczy jest posiadanie żetonu i wręczenie go obsłudze szatni w zamian za wydawaną odzież i rzecz.

10. Klient, który utracił lub zagubił żeton zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę szatni w celu uniknięcia pobrania odzieży lub innej rzeczy przez nieuprawnioną osobę. Odzież lub inne rzeczy pozostawione w szatni pod numerem odpowiadającym numerowi utraconego lub zagubionego żetonu, zostaną wydane Klientowi po wypełnieniu pisemnego oświadczenia przez osobę, która utraciła lub zagubiła żeton.

11. Z tytułu utraty lub zagubienia żetonu lub kluczyka Klient zobowiązany jest zwrócić Ośrodkowi koszty nabycia nowego żetonu lub żetonu, które wynoszą 15,00 zł.

12. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty lub zagubienia żetonu lub szkody wyrządzonej przez odzież lub inną rzecz, Ośrodek ma prawo zatrzymać odzież lub inną rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swych roszczeń.

13. Drobne przedmioty, które mogą łatwo zaginąć, dokumenty oraz przedmioty wartościowe nie mogą być oddawane na przechowanie lub znajdować się w odzieży i innych rzeczach oddawanych na przechowanie. Klient pozostawiając ww. przedmioty w odzieży lub innych rzeczach oddawanych na przechowanie czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ww. przedmioty nie są objęte zakresem odpowiedzialności z tytułu przechowania.

14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Przechowalni.

15. Zabrania się niszczenia elementów Przechowalni.

16. Korzystanie z Przechowani oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

17. OKSiBP jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

18. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez OKSiBP dostępna jest na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych do budynku oraz na stronie internetowej http://www.pruszczgda.pl/klauzula-rodo.