Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA
1. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (dalej „Biblioteka” lub „OKSiBP”) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów w zakresie lektur szkolnych poprzez usługę „Lektury na telefon”.
2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.
3. Z usługi „Lektury na telefon” mogą korzystać uczniowie, mieszkający na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Wyłączone z akcji są osoby przebywające w izolacji lub kwarantannie.
4. W ramach usługi „Lektury na telefon” odbiór książek odbywa się w siedzibie Biblioteki po uprzednim umówieniu terminu.
5. Prawo korzystania z usługi „Lektury na telefon” uczniowie nabywają z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci Biblioteki.
Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki.
6. Lektury można zamawiać telefonicznie w filii Biblioteki położonej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej, w godzinach otwarcia placówki.
7. Książki będą dostępne do odbioru w Bibliotece i jej filiach w Straszynie i Wiślinie.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański. Regulaminy obowiązujące w OKSiBP oraz Klauzula RODO jest dostępna na stronie internetowej: www.kulturatutaj.pl

§ 3. WYPOŻYCZANIE
1. Czytelnik/uczeń jednorazowo może wypożyczyć 2 pozycje lektur szkolnych w formie drukowanej lub audiobooków. Istnieje możliwość zwiększenia limitów wypożyczeń.
2. Usługa nie obejmuje pozostałych książek z księgozbioru i czasopism.

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.
2. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie kulturatutaj.pl oraz w poszczególnych filiach.
3. Zmiany w Regulaminie podawane są Czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.kulturatutaj.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach OKSiBP.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.04.2021 roku do odwołania.

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

1. Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański (dalej jako Biblioteka) umożliwia korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Książka na telefon”.

2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.

3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź niemające innej możliwości dotarcia do Biblioteki, mieszkające na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Wyłączone z akcji są osoby przebywające w izolacji lub kwarantannie.

4. W ramach usługi „Książka na telefon” dostawy i odbiory są bezpłatne.

5. Prawo korzystania z usługi ,,Książka na telefon” nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej obowiązującej w całej sieci Biblioteki.

6. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest zapisanie się do Biblioteki.

7. Książki można zamawiać telefonicznie w filii Biblioteki położonej najbliżej miejsca zamieszkania osoby zamawiającej, w godzinach otwarcia placówki.

8. Książki będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników filii Biblioteki nie częściej niż raz na 4 tygodnie.

9. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy telefonicznie zgłosić chęć zapisu do Biblioteki w najbliższej placówce, a następnie wypełnić deklarację dostarczoną przez bibliotekarza. Przy kolejnej wizycie bibliotekarz dostarczy kartę biblioteczną wraz z zamówionymi książkami.

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kwestie związane z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez Bibliotekę, określa Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 4 pozycje książkowe lub audiobooki. Istnieje możliwość zwiększenia limitów wypożyczeń.

2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i czasopism.

§ 4. PRZEPISY KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

2. Bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie www.kulturatutaj.pl oraz w poszczególnych filiach.

3. Zmiany w Regulaminie podawane są czytelnikom do informacji poprzez umieszczanie ich na stronie www.kulturatutaj.pl oraz wywieszenie we wszystkich filiach OKSiBP.

1. Regulamin dotyczy udziału publiczności w wydarzeniach artystycznych (spektaklach, koncertach, wystawach itp.) organizowanych przez Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański (dalej: „Ośrodek”) w:
a) salach kinowo-teatralnych Ośrodka im. Władysława Starewicza i im. Apolejki oraz Mediatece Straszyn
b) terenie tj. świetlicach wiejskich Gminy Pruszcz Gdański oraz innych obiektach Gminnych w ramach realizacji działalności statutowej Ośrodka.
2. Wstęp na widownię jest możliwy jedynie za okazaniem ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki. Pracownik obsługi widowni ma prawo wyprosić widza z sali, gdy nie posiada on ważnego biletu, zaproszenia lub wejściówki.
3. Miejsca na widowni należy zajmować zgodnie z zawartą na bilecie informacją
o przydzielonych miejscach. Na pufach podczas spektakli dla najmłodszych mogą przebywać jedynie dzieci, które nie ukończyły 10 lat.
4. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz:
a) korzystania z telefonów komórkowych,
b) rejestrowania dźwięku i obrazu,
c) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
d) spożywania alkoholu,
e) palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów,
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania odbioru spektaklu, projekcji bądź widowiska.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić z widowni osobę, która zachowuje się wulgarnie i niekulturalnie bądź łamie w/w zakazy.
6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na widowni oraz w szatniach.
7. Spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie. W przypadku, gdy widowisko lub film jest grany bez przerwy, spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę widowni. W obu w/w przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.
8. Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub elektroniczne poinformowanie pracowników Ośrodka o swoim przybyciu w celu przygotowania dogodnego miejsca na widowni oraz oddelegowania osoby z obsługi widowni do pomocy.
9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia dóbr Ośrodka zostaną wyciągnięte należyte konsekwencje.
10. Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

§ 1 PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Bibliotece oraz podległych Filiach.

2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma każda osoba, po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem.

3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem opłat pobieranych za:

a) nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
c) usługi reprograficzne,
d) pozostałe usługi.

4. Treść regulaminów i bieżących komunikatów, adresowanych do czytelników jest umieszczana na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański , dalej „Ośrodek”.

5. Informacje o godzinach otwarcia Biblioteki oraz podległych Filii umieszczane są w miejscach dostępnych dla czytelników w czasie udostępniania zbiorów (drzwi wejściowe do lokalu, tablice informacyjne), jak i poza godzinami udostępniania na drzwiach wejściowych do budynku i na stronie internetowej Ośrodka.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Czytelnikiem korzystającym ze zbiorów Biblioteki może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:

a) zapozna się szczegółowo z regulaminem korzystania ze zbiorów,
b) okaże dowód tożsamości ze zdjęciem lub legitymację szkolną; w przypadku uczniów niepełnoletnich,
c) wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu.

2. Za czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.

3. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania oraz zatrudnienia i szkoły.
4. Dane osobowe czytelników gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę przetwarzane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów, zgodnie z Ustawą o bibliotekach.

5. Dane osobowe czytelników gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Czytelnik ma prawo do wglądu do tych danych oraz ich zmiany.

§ 3

1. Wypożyczać można jednocześnie 4 woluminy książek . Pozycji wielotomowych nie wypożycza się w całości.

2. Książki wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni.

3. Czasopisma nieoprawne wypożycza się na okres jednego tygodnia. Wypożyczyć można jednocześnie 2 tytuły czasopism.

4. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej książki lub czasopisma, jeżeli nie ma na nie, w danym czasie, zapotrzebowania ze strony innych czytelników, na okres nie dłuższy niż 30 dni (w przypadku książki) oraz 7 dni (w przypadku czasopisma.)

5. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 3 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi. Maksymalnie można zarezerwować 2 materiały biblioteczne (2 książki i 2 czasopisma jednocześnie).

6. Bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 2, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

§ 4

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania i troskliwego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni respektuje prawa autorskie.

2. Czytelnik winien zwrócić uwagę na stan książki (płyty CD/DVD) przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone wcześniej, obciążają czytelnika.

3. W Bibliotece obowiązują powszechnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie narkotyków, nie mogą przebywać w lokalu bibliotecznym. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 5 ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

1. Książki mówione są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek.

2. W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD,

1 DVD); jeżeli dany tytuł nagrany jest na kilku nośnikach, to jednoczesne wypożyczenie nie przekracza 4 płyt CD/DVD.

3. Książki mówione wypożycza się na okres miesiąca.

4. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.

§ 6 ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Prawo do korzystania ze zbiorów czytelni mają czytelnicy posiadający aktualne konto biblioteczne. 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:

a) pozostawienia w wyznaczonym miejscu okrycia, teczki, torby itp. (bibliotekarz nie odpowiada za w/w rzeczy),
b) ostrożnego obchodzenia się ze zbiorami,
c) zachowania pozwalającego pozostałym użytkownikom na korzystanie z czytelni w odpowiednich do czytania warunkach.

3. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza. Samodzielnie można korzystać z prasy, w tym bieżących egzemplarzy oraz numerów archiwalnych znajdujących się w wyznaczonym miejscu.

4. W wyjątkowych przypadkach niektóre tytuły z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć poza teren czytelni za kaucją, wyznaczaną umownie przez bibliotekarza, na czas ściśle określony, nie dłuższy niż 7 dni.

5. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych z czytelni zbiorów skutkuje pobraniem opłaty zryczałtowanej w wysokości 1,00 zł za jeden dzień spóźnienia od każdego egzemplarza.

6. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie w danym czasie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników, na okres nie dłuższy niż 7 dni.

7. Czytelnik może dokonać rezerwacji książek (płyt CD/DVD) z czytelni, które winien odebrać najpóźniej w ciągu 2 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi.

8. Udostępnione na miejscu zbiory należy zwrócić bibliotekarzowi, który po sprawdzeniu potwierdzi ilość udostępnionych i zwróconych egzemplarzy.

9. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione audiobooki, książki i czasopisma. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

10. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących zbiorów oraz pomocy w korzystaniu z katalogu.

§ 7

1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów skutkuje zablokowaniem konta czytelnika (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) do czasu zwrotu wszystkich egzemplarzy oraz pobraniem opłaty zryczałtowanej w kwocie:

a) 1,50 zł za każdą przetrzymaną książkę, za każdy miesiąc, liczony po upływie terminu jej zwrotu
b) 3 zł od danego tytułu audiobooka, za każdy miesiąc, liczony po upływie daty zwrotu.

2. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu, w regulaminowym terminie, wypożyczonych zbiorów bez wezwania ze strony Biblioteki.

3. Za wysłane upomnienie Biblioteka pobiera dodatkowo opłatę w wysokości ceny opłaty pocztowej.

4. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka umarza opłaty za przetrzymanie należne za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę. Dotyczy to jedynie materiałów bibliotecznych, których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub prolongatę.

5. Za przekroczenie terminu zwrotu czasopism nieoprawnych pobierana będzie kwota w wysokości 0,50 zł za każde czasopismo za jeden tydzień spóźnienia. Zagubienie lub zniszczenie wypożyczonego czasopisma skutkuje pobraniem kwoty stanowiącej równowartość ceny rynkowej czasopisma.

6. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada czytelnik.

7. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych do tego organów.

8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki (płyty CD/DVD) czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe, dopuszcza się możliwość odkupienia innej, nowej, potrzebnej w bibliotece książki (płyty CD/DVD).

9. Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu danego tytułu lub uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

10. Na sumy wpłacone z tytułu przetrzymania : audiobooka, książki lub czasopisma wydawane jest czytelnikowi pokwitowanie.

§ 8 CENNIK USŁUG KSEROGRAFICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

1. Kopia jednostronna format A4 – 0,25 zł, kopia jednostronna format A3 – 0,50 zł.

2. Skanowanie – kolor/grafika/ format A4 – 3,00 zł.

3. Wydruk strony czarno-białej format A4 – 0,25 zł, wydruk strony kolorowej A4 – 0,50 zł.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, dalej zwanej Biblioteką oraz podległych jej filiach:
a) Mediateka w Straszynie,
b) w Wiślinie.
2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma każdy użytkownik, spełniający warunki określone niniejszym Regulaminem.
3. Korzystanie z Biblioteki jest nieodpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych za:
a) niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych zasobów bibliotecznych,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie zasobów bibliotecznych,
4. Treść regulaminów i bieżących komunikatów, adresowanych do czytelników jest umieszczana na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki
5. Publicznej Gminy Pruszcz Gdański (dalej zw. Ośrodkiem).
6. Informacje o godzinach otwarcia Biblioteki oraz podległych filii – ustalane decyzją Dyrektora w odrębnym dokumencie – umieszczane są w miejscach dostępnych dla czytelników (na drzwiach wejściowych do budynku lub lokalu, na tablicach lub w gablotach informacyjnych) oraz na stronie internetowej Ośrodka.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK I CZASOPISM

1. Czytelnikiem korzystającym z zasobów Biblioteki może zostać każda osoba, która dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
a) szczegółowo zapozna się z regulaminem korzystania z zasobów,
b) okaże dowód tożsamości ze zdjęciem lub legitymację szkolną – w przypadku osób niepełnoletnich,
c) zobowiąże się do przestrzegania regulaminu własnoręcznym podpisem złożonym na karcie zapisu w obecności bibliotekarza weryfikującego tożsamość osoby.
2. Za czytelnika do lat 13 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania oraz zatrudnienia i/lub szkoły. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia Biblioteki o zmianie adresu zamieszkania, pisma Biblioteki przesłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki z wykorzystaniem wspólnego systemu informatycznego oraz wykonania przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t. j.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t. j.). W przeciwnym razie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody. Szczegółowa Klauzula informacyjna RODO dla Czytelnika stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Wypożyczać można jednocześnie 4 pozycje książkowe. Istnieje możliwość zwiększenia limitów wypożyczeń.
2. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający 30 dni, z wyłączeniem lektur szkolnych, wypożyczanych na okres do 10 dni.
3. Czasopisma nieoprawne wypożycza się na okres dwóch tygodni. Wypożyczyć można jednocześnie 3 tytuły czasopism, z wyłączeniem aktualnych numerów.
4. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej książki lub czasopisma, jeżeli nie ma na nią w danym czasie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata, o której mowa w poprzednim zdaniu, może być wystawiona na okres nie dłuższy niż 30 dni (w przypadku książki).
5. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a zarezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi. Maksymalnie można zarezerwować 2 materiały biblioteczne (2 książki i 2 czasopisma jednocześnie).
6. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 2., jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

§ 4

1. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania i uważnego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbiorów.
2. Czytelnik winien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone wcześniej, obciążają Czytelnika.
3. W Bibliotece obowiązują powszechnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania. Należy zachować ciszę. Nie dopuszcza się spożywania posiłków i prowadzenia rozmów telefonicznych.
4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających, nie mogą przebywać w lokalu bibliotecznym. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 5. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

1. Książki mówione (audiobooki) są wypożyczane odpowiednio na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek, określonych niniejszym Regulaminem.
2. W przypadku audiobooków Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo 4 tytuły, przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 płyta CD, 1 płyta DVD).
3. W przypadku filmów można jednorazowo wypożyczyć 4 filmy.
4. Użytkownik winien zwrócić uwagę na stan płyty CD/DVD przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone wcześniej, obciążają Użytkownika.
5. Książki mówione wypożycza się na okres 1 miesiąca.
6. Filmy wypożycza się na okres 14 dni.
7. Bibliotekarz może zażądać zwrotu zbiorów audiowizualnych przed terminem ustalonym w punktach 5. i 6., jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.
8. Użytkownik jest zobowiązany odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu. W przypadku uszkodzenia audiobooka - po ustaleniu z bibliotekarzem – Użytkownik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego egzemplarza.

§ 6. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z czytelni wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.
2. Korzystanie z czytelni powinno być poprzedzone zgłoszeniem do dyżurującego bibliotekarza.
3. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
a) pozostawienia w wyznaczonym miejscu okrycia oraz bagażu – teczki, tornistra, torby itp. Biblioteka nie odpowiada za utratę ww. rzeczy),
b) uważnego obchodzenia się ze zbiorami i nie wynoszenia ich poza obręb czytelni.
c) zachowania ciszy i nieprzeszkadzania pozostałym użytkownikom w korzystaniu z czytelni.
4. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza. Samodzielnie można korzystać z prasy, w tym bieżących egzemplarzy oraz numerów archiwalnych znajdujących się w wyznaczonym miejscu.
5. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie w danym czasie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników, na okres nie dłuższy niż 7 dni.
6. Czytelnik może dokonać rezerwacji książek (płyt CD/DVD) z czytelni, które winien odebrać najpóźniej w ciągu 2 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu Użytkownikowi.
7. Udostępnione na miejscu zbiory należy zwrócić bibliotekarzowi, który po sprawdzeniu potwierdzi liczbę udostępnionych i zwróconych egzemplarzy.
8. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione audiobooki, książki i czasopisma. Stwierdzone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.
9. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących zbiorów oraz pomocy w korzystaniu z katalogu.
10. Bibliotekarz może zażądać od Czytelnika opuszczenia czytelni w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1. Stanowiska komputerowe w pierwszej kolejności są przeznaczone do pracy, maksymalnie dla dwóch osób na jednym stanowisku komputerowym.
2. Korzystanie jest możliwe po wpisaniu do ewidencji użytkowników, znajdującej się u bibliotekarza.
3. W przypadku dzieci poniżej 10 roku życia jest wymagana zgoda rodziców lub opiekunów. Posiadanie przez dziecko konta w Bibliotece jest równoznaczne z wyrażeniem powyższej zgody.
4. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów w czasie nie dłuższym niż 60 minut.
5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może skrócić czas korzystania z komputera w przypadku oczekiwania innych użytkowników na wolne stanowisko lub przedłużyć czas, jeśli nie ma osób oczekujących na zwolnienie stanowiska.
6. Użytkownik musi po zakończeniu pracy usunąć swoje pliki; w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na pozostawienie danych, z zastrzeżeniem, iż po 3 dniach zostaną one usunięte.
7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkownika pozostawione w komputerze i wykorzystanie ich przez osoby trzecie.
8. Nie dopuszcza się spożywania posiłków i rozmów telefonicznych podczas korzystania z komputerów.
9. Użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia po zakończonej pracy uporządkowanego stanowiska komputerowego.
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku korzystania ze sprzętu komputerowego.

§ 8

1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych zasobów spowoduje zablokowanie konta Czytelnika (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) i pobraniem opłaty zryczałtowanej za każdy z udostępnionych egzemplarzy do czasu zwrotu każdego z nich.
2. W sytuacji opisanej w § 3. niniejszego regulaminu i braku zwrotu książki w terminie określonym w ustępie 2. § 3., pobierana będzie opłata w wysokości 0,50 zł za każdy dzień opóźnienia.
3. W sytuacji opisanej w § 5. niniejszego regulaminu i braku zwrotu książki mówionej i / lub filmu w terminie określonym w ustępie 5. i 6. § 5. pobierana będzie opłata w wysokości 1 zł za każdy dzień opóźnienia.
4. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych zasobów w regulaminowym terminie, bez wezwania ze strony Biblioteki.
5. Za wysłane upomnienie Biblioteka pobiera dodatkowo opłatę w wysokości aktualnej opłaty pocztowej.
6. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka umarza opłaty za przetrzymanie należne za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę. Dotyczy to jedynie zasobów bibliotecznych, których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub prolongatę.
7. Zagubienie lub zniszczenie wypożyczonego czasopisma skutkuje pobraniem kwoty stanowiącej równowartość ceny rynkowej czasopisma.
8. Za szkody materialne wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada Czytelnik.
9. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia, wystawionego przez uprawnione do tego organy.
10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki (płyty CD/DVD) Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe, dopuszcza się (w porozumieniu z bibliotekarzem) możliwość odkupienia innej – nowej, potrzebnej w bibliotece książki (płyty CD/DVD).
11. Jeśli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu danego tytułu lub uiszczenia opłat, Biblioteka uprawniona jest dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Biblioteki.
12. Na kwoty wpłacone z tytułu przetrzymania: audiobooka, filmu, książki lub czasopisma wydawany jest Czytelnikowi/Użytkownikowi dowód kasowy.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są do wiadomości Czytelników poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych Ośrodka i jego filii. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości i stosowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Cieplewo.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Kultury, Sztuki i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz pod numerem telefonu: 696 011 969.

3. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.). W przeciwnym razie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

4. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki z wykorzystaniem wspólnego systemu informatycznego oraz wykonania przez administratora obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 t.j.) i ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

5. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański.

6. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie tych danych, przekazanych na podstawie zgody) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów biblioteki. Podanie przez Panią/Pana numeru telefonu w celu usprawnienia kontaktów z biblioteką jest dobrowolne, a jego niepodanie w żaden sposób nie wpłynie na możliwość korzystania z usług i zasobów biblioteki.

9. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

§ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, dalej zwaną Biblioteką oraz podległych jej: filii – Mediateka w Straszynie i filii w Wiślinie.

2. Prawo do korzystania z Biblioteki ma każdy użytkownik, spełniający warunki określone niniejszym Regulaminem.

3. Korzystanie z Biblioteki jest nieodpłatne, z wyjątkiem opłat pobieranych za:

a) niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych zasobów bibliotecznych,
b) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie zasobów bibliotecznych,
c) usługi reprograficzne,
d) pozostałe usługi.

4. Treść regulaminów i bieżących komunikatów, adresowanych do czytelników jest umieszczana na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański, dalej zwanym Ośrodkiem.

5. Informacje o godzinach otwarcia Biblioteki oraz podległych filii umieszczane są w miejscach dostępnych dla czytelników (drzwi wejściowe do lokalu, tablice informacyjne), jak i poza godzinami udostępniania na drzwiach wejściowych do budynku i na stronie internetowej Ośrodka.

§ 2 - ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK I CZASOPISM

1. Czytelnikiem korzystającym z zasobów Biblioteki może zostać każda osoba, która dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:

a) zapozna się szczegółowo z regulaminem korzystania z zasobów,
b) okaże dowód tożsamości ze zdjęciem lub legitymację szkolną – w przypadku osób niepełnoletnich,
c) zobowiąże się do przestrzegania regulaminu własnoręcznym podpisem złożonym na karcie zapisu w obecności bibliotekarza weryfikującego tożsamość osoby.

2. Za czytelnika do lat 13 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.

3. Czytelnik ma obowiązek każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania oraz zatrudnienia i/lub szkoły. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia Biblioteki o zmianie adresu zamieszkania, pisma Biblioteki przesłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone.

4. Dane osobowe czytelników gromadzone w programie MAK+ i przechowywane przez Bibliotekę przetwarzane są wyłącznie do celów statystycznych oraz wykorzystywane wyłącznie w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów, zgodnie z Ustawą o bibliotekach.

5. Dane osobowe czytelników gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika. Czytelnik ma prawo dostępu do treści tych danych oraz ich zmiany.

§ 3

1. Wypożyczać można jednocześnie 4 pozycje książkowe. Istnieje możliwość zwiększenia limitów wypożyczeni.

2. Książki wypożycza się na okres nie przekraczający 30 dni, z wyłączeniem lektur szkolnych, wypożyczanych na okres do 10 dni.

3. Czasopisma nieoprawne wypożycza się na okres dwóch tygodni. Wypożyczyć można jednocześnie 3 tytuły czasopism, z wyłączeniem aktualnych numerów.

4. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej książki lub czasopisma, jeżeli nie ma na nie, w danym czasie, zapotrzebowania ze strony innych czytelników, na okres nie dłuższy niż 30 dni (w przypadku książki).

5. Czytelnik może dokonać rezerwacji zbiorów bibliotecznych, a rezerwowane materiały winien odebrać najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi. Maksymalnie można zarezerwować 2 materiały biblioteczne (2 książki i 2 czasopisma jednocześnie).

6. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 2, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

§ 4

1. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania i uważnego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących zbiorów.

2. Czytelnik winien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone wcześniej, obciążają czytelnika.

3. W Bibliotece obowiązują powszechnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania. Należy zachować ciszę. Nie dopuszcza się spożywania posiłków i prowadzenia rozmów telefonicznych.

4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie narkotyków, nie mogą przebywać w lokalu bibliotecznym. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 5 - ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

1. Książki mówione /audiobooki/ są wypożyczane odpowiednio na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek, określonych niniejszym Regulaminem.

2. W przypadku audiobooków Użytkownik może wypożyczyć jednorazowo 4 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD).

3. W przypadku filmów można jednorazowo wypożyczyć 4 filmy.

4. Użytkownik winien zwrócić uwagę na stan płyty CD/DVD przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone wcześniej, obciążają Użytkownika.

5. Książki mówione wypożycza się na okres 1 miesiąca.

6. Filmy wypożycza się na okres 14 dni.

7. Bibliotekarz może zażądać zwrotu zbiorów audiowizualnych przed terminem ustalonym w punktach 5 i 6, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.

8. Użytkownik jest zobowiązany odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu. W przypadku uszkodzenia audiobooka - po ustaleniu z bibliotekarzem – Użytkownik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego egzemplarza.

§ 6 - ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z czytelni wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna.

2. Korzystanie z czytelni powinno być poprzedzone zgłoszeniem do dyżurującego bibliotekarza.

3. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:

a) pozostawienia w wyznaczonym miejscu okrycia oraz bagażu – teczki, tornistra, torby itp.
Biblioteka nie odpowiada za utratę w/w rzeczy),
b) uważnego obchodzenia się ze zbiorami i nie wynoszenia ich poza obręb czytelni.
c) zachowania ciszy i nieprzeszkadzania pozostałym użytkownikom w korzystaniu z czytelni.

4. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza. Samodzielnie można korzystać z prasy, w tym bieżących egzemplarzy oraz numerów archiwalnych znajdujących się w wyznaczonym miejscu.

5. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie w danym czasie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników, na okres nie dłuższy niż 7 dni.

6. Czytelnik może dokonać rezerwacji książek (płyt CD/DVD) z czytelni, które winien odebrać najpóźniej w ciągu 2 dni, w przeciwnym razie zostaną one udostępnione innemu użytkownikowi.

7. Udostępnione na miejscu zbiory należy zwrócić bibliotekarzowi, który po sprawdzeniu potwierdzi ilość udostępnionych i zwróconych egzemplarzy.

8. Czytelnik odpowiada osobiście za udostępnione audiobooki, książki i czasopisma. Stwierdzone uszkodzenia powinien natychmiast zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

9. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji dotyczących zbiorów oraz pomocy w korzystaniu z katalogu.

10. Bibliotekarz może zażądać od Czytelnika opuszczenia czytelni w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7 - ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1. Stanowiska komputerowe w pierwszej kolejności są przeznaczone do pracy, maksymalnie dla dwóch osób na jednym stanowisku komputerowym.

2. Korzystanie jest możliwe po wpisaniu do ewidencji użytkowników, znajdującej się u bibliotekarza.

3. W przypadku dzieci poniżej 10 roku życia jest wymagana zgoda rodziców lub opiekunów. Posiadanie przez dziecko konta w Bibliotece jest równoznaczne z wyrażeniem powyższej zgody.

4. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów w czasie nie dłuższym niż 60 minut.

5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może skrócić czas korzystania z komputera w przypadku oczekiwania innych użytkowników na wolne stanowisko lub przedłużyć czas, jeśli nie ma osób oczekujących na zwolnienie stanowiska.

6. Użytkownik musi po zakończeniu pracy usunąć swoje pliki; w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wyrazić zgodę na pozostawienie danych, z zastrzeżeniem, iż po 3 dniach zostaną one usunięte.

7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika pozostawione w komputerze i wykorzystanie ich przez osoby trzecie.

8. Nie dopuszcza się spożywania posiłków i rozmów telefonicznych podczas korzystania z komputerów.

9. Użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia po zakończonej pracy uporządkowanego stanowiska komputerowego.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku korzystania ze sprzętu komputerowego.

§ 8

1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych zasobów spowoduje zablokowanie konta Czytelnika (z wyjątkiem przypadków uzasadnionych) i pobraniem opłaty zryczałtowanej za każdy z udostępnionych egzemplarzy do czasu zwrotu każdego z nich.

2. W sytuacji opisanej w 3 niniejszego regulaminu i braku zwrotu książki w terminie określonym w ustępie 2 §3, pobierana będzie opłata w wysokości 0,50 zł za każdy dzień opóźnienia.

3. W sytuacji opisanej w 5 niniejszego regulaminu i braku zwrotu książki mówionej i / lub filmu w terminie określonym w ustępie 5 i 6 § 5 pobierana będzie opłata w wysokości 1 zł za każdy dzień opóźnienia.

4. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych zasobów w regulaminowym terminie, bez wezwania ze strony Biblioteki.

5. Za wysłane upomnienie Biblioteka pobiera dodatkowo opłatę w wysokości aktualnej opłaty pocztowej.

6. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata wypożyczonych zbiorów, Biblioteka umarza opłaty za przetrzymanie należne za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę. Dotyczy to jedynie zasobów bibliotecznych, których termin zwrotu przypadał w dniach zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich zwrot lub prolongatę.

7. Zagubienie lub zniszczenie wypożyczonego czasopisma skutkuje pobraniem kwoty stanowiącej równowartość ceny rynkowej czasopisma.

8. Za szkody materialne wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada Czytelnik.

9. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia uprawnionych do tego organów.

10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki (płyty CD/DVD) czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe, dopuszcza się – w porozumieniu z bibliotekarzem –możliwość odkupienia innej – nowej, potrzebnej w bibliotece książki (płyty CD/DVD).

11. Jeśli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu danego tytułu lub uiszczenia opłat, Biblioteka uprawniona jest dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Biblioteki.

12. Na kwoty wpłacone z tytułu przetrzymania: audiobooka, filmu, książki lub czasopisma wydawany jest Czytelnikowi/Użytkownikowi dowód kasowy.

§ 9 - CENNIK USŁUG KSEROGRAFICZNYCH I KOMPUTEROWYCH

1. W ramach prowadzonej działalności Biblioteka świadczy odpłatnie następujące usługi reprograficzne:

2. Kopia jednostronna format A4 – 0,30 zł, kopia jednostronna format A3 – 0,50 zł.

3. Skanowanie – kolor/grafika/ format A4 – 3,00 zł, format A3 – 4,00 zł do rozdzielczości 300 dpi.

4. Wydruk strony czarno-białej format A4 – 0,30 zł, wydruk strony kolorowej A4 – 0,50 zł.

§ 10 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są do wiadomości Czytelników poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych Ośrodka i jego filii. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości i stosowania.