Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

ODBYWAJĄCEGO SIĘ DNIA 29.08.2021 R., ORGANIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK KULTURY, SZTUKI I BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2. Regulamin wydany jest przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, ul. Długa 20a; 83-031 Cieplewo; NIP: 593-17-08-146 (zwany dalej: „Organizatorem” lub „OKSiBP”), organizatora imprezy pod nazwą: Festyn Plenerowy w Straszynie obejmujący Dożynki Gminy Pruszcz Gdański oraz imprezę pn. W Straszynie rybka płynie (dalej zwany: „Imprezą” lub „Festynem”, zaplanowanej w dniach: 29 sierpnia 2021 r. w Straszynie (harmonogram w materiałach promocyjnych oraz na stronie www.kulturatutaj.pl)
3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy.

§ 2 DEFINICJE

Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. „Służby informacyjne i porządkowe” - oznacza powołane przez organizatora osoby, w tym pracowników Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański oraz jednostek OSP, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie;
b. „Uczestnik Imprezy” – osoba uczestnicząca w Imprezie;
c. „Teren Imprezy” – wyznaczony teren Imprezy, gdzie będą odbywały się koncerty, występy, warsztaty i zabawy animacyjne, strefa usług.

§ 3 ORGANIZACJA

1. Impreza jest niebiletowana.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych przyczyn, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji z uczestnikami Imprezy
4. Organizator i Sponsor utrwalają oraz rozpowszechniają przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) do celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Sponsora. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy. Klauzula informacyjna RODO jest dostępna na stronie internetowej: https://www.pruszczgda.pl/klauzula-rodo

§ 4 BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY PORZĄDKOWE

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: Służby Porządkowe wyróżniające się identyfikatorami,
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp.
4. Służby Porządkowe, legitymując się Identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
a. prowadzenia wewnętrznego rejestru ilości osób zaszczepianych i niezaszczepionych w związku z obowiązującymi przepisami związanymi z sytuacją epidemiologiczną.
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp. w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
d. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
5. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
6. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni w prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
b. materiałów wybuchowych,
c. wyrobów pirotechnicznych,
d. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
e. napojów alkoholowych,
f. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
g. dronów.
8. Wejście na Teren Imprezy ze zwierzętami jest zakazane, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób z niepełnosprawnościami, które mogą przebywać na Terenie Imprezy ze swoimi psami przewodnikami/pomocnikami.
9. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
10. Osoby małoletnie mogą być Uczestnikami Imprezy, tylko będąc pod opieką opiekuna prawnego.
11. Organizator Imprezy, to jest osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie, uprawnione są do legitymowania każdej osoby wchodzącej, wychodzącej i/lub przebywającej na Imprezie, w szczególności celem sprawdzenia okoliczności określonych w ustępach poprzedzających.
12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
13. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m.in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi oraz Służby Porządkowe i Informacyjne.

§ 5 POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM COVID-19

1. Osoby przybywające na imprezę wchodzą na jej teren oznaczonym wejściem, podając przy tym służbą porządkowym informacji o szczepieniu. 2. Na imprezie obowiązuje limit miejsc dla osób niezaszczepionych tj. 250 osób. 3. Podczas oczekiwania na wejście oraz w trakcie wchodzenia, a także w trakcie poruszania się po terenie imprezy należy przestrzegać dystansu 1,5 metra między osobami. 4. Przed wejściem na teren imprezy Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym umieszczonym w przy wejściu 5. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. 6. Zużyte środki ochrony osobistej należy wrzucać do oznakowanych pojemników. 7. Pracownicy ochrony oraz pracownicy OKSiBP zobowiązani są do pilnowania wchodzących i egzekwowania zaleceń ujętych w niniejszym regulaminie. Osoby nie dostosowujące się do regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie terenu imprezy. 8. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek poinformowania obsługi o złym samopoczuciu lub objawach mogących świadczyć o zarażeniu koronawirusem (gorączka, ból gardła, kaszel, katar, duszności, wysypka, ból mięśni). W przypadku wystąpienia takich symptomów osoba musi niezwłocznie zostać odizolowana. Powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, a dalsze postępowanie będzie zgodne z jej wytycznymi. 9. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych postanowień.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (np. opady, wichury, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną oraz oświetlenie, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Facebooku OKSiBP, stronie internetowej OKSiBP: www.kulturatutaj.pl oraz w punktach informacyjnych Wydarzenia.
5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator może wprowadzić nowe instrukcje bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w dniu Wydarzenia.
7. W sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2021 r.