Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI OŚRODKA KULTURY, SPORTU I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI


1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) OKSiBP, Ośrodek – należy przez to rozumieć Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański,

2) Mediateka – należy przez to rozumieć filię OKSiBP znajdującą się w Straszynie, Straszyn, ul. Dworcowa 6a,

3) Przechowalnia – należy przez to rozumieć następujące miejsca:

a) Szatnię BOK w Cieplewie – mieszczącą się i obsługiwaną przez pracownika BOK w Cieplewie, wydającego żeton z numerkiem w zamian za pozostawioną odzież,

b) Szafki – mieszczące się na terenie OKSiBP oraz Mediateki zamykane na kluczyk, obsługiwane przy współpracy z BOK poprzez wpisanie się użytkownika szafki do księgi,

c) Szatnię otwartą – mieszczącą się na terenie OKSiBP oraz MEDIATEKI, pracownicy nie odpowiadają za pozostawione rzeczy.

4) Księdze – należy przez to rozumieć księgę, do której wpisują się użytkownicy szafek,

5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański,

6) BOK - należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Klienta Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, Filię Biblioteki w Straszynie - Mediateka w Straszynie,

7) Kliencie – należy przez to rozumieć osoby korzystające z usług Ośrodka (niepełnoletnie i pełnoletnie) oraz użytkowników Przechowalni,

8) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę powyżej 10 osób, która przebywa razem na wyjeździe zorganizowanym przez szkołę, przedszkole etc. (dzieci i młodzież pod opieką osoby dorosłej).

2. Na czas korzystania z usług OKSiBP Klientom umożliwia się pozostawienie odzieży wierzchniej i drobnych elementów odzieży (szaliki, czapki, rękawiczki; dalej łącznie: odzież) w szatni. Grafik otwarcia szatni:

1) Szatnia BOK w Cieplewie – poniedziałek-czwartek 12:00-21:00, niedziela 10:00-15:00,

2) Szafki – poniedziałek-czwartek 12:00-21:00, niedziela 10:00-15:00,

3) Szatnię otwartą OKSiBP – poniedziałek-czwartek 8:00-21:00, niedziela 10:00-15:00,

4) Szatnię otwartą Mediateki – wtorek: 10:00-18:00, środa: 12:00-18:00, czwartek: 12:00-20:00, piątek: 10:00-18:00, sobota: 9:00-13:00.

3. Na prośbę Klienta, pracownik OKSiBP może przyjąć na przechowanie również inne niż odzież rzeczy (torebki, plecaki, parasolki lub wózki dziecięce oraz nosidełka) pod warunkiem, że swoimi rozmiarami lub właściwościami nie stanowią one zagrożenia dla przechowywanej odzieży lub innych rzeczy oraz pod warunkiem, że przyjęcie innych rzeczy nie spowoduje ich zniszczenia lub uszkodzenia.

4. Na dowód przyjęcia do Szatni BOK odzieży lub innej rzeczy Klient otrzymuje żeton z wygrawerowanym numerem obowiązującym w szatni.

5. Aby móc skorzystać z Szafek w celu przechowania swoich rzeczy Klient musi udać się do BOK w Cieplewie, aby pobrać kluczyk i wpisać się do księgi. W przypadku, kiedy wszystkie szafki są zajęte, należy skorzystać z wieszaków.

6. Klient zobowiązany jest do opróżnienia Szafki po zajęciach i zwrotu kluczyka do BOK w Cieplewie. Szafki są opróżniane przez obsługę każdorazowo po wyjściu ostatniego klienta. Rzeczy pozostawione w szafkach przechowywane są BOK w Cieplewie przez okres 30 dni.

7. Niedopuszczalne jest przechowywanie w Przechowalniach jakichkolwiek substancji i przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla pozostałych Klientów i Pracowników oraz obiektu.

8. Grupy zorganizowane mogą korzystać tylko z Szatni otwartej OKSiBP.

9. Podstawą wydania odzieży i innej rzeczy jest posiadanie żetonu i wręczenie go obsłudze szatni w zamian za wydawaną odzież i rzecz.

10. Klient, który utracił lub zagubił żeton zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę szatni w celu uniknięcia pobrania odzieży lub innej rzeczy przez nieuprawnioną osobę. Odzież lub inne rzeczy pozostawione w szatni pod numerem odpowiadającym numerowi utraconego lub zagubionego żetonu, zostaną wydane Klientowi po wypełnieniu pisemnego oświadczenia przez osobę, która utraciła lub zagubiła żeton.

11. Z tytułu utraty lub zagubienia żetonu lub kluczyka Klient zobowiązany jest zwrócić Ośrodkowi koszty nabycia nowego żetonu lub żetonu, które wynoszą 15,00 zł.

12. W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty lub zagubienia żetonu lub szkody wyrządzonej przez odzież lub inną rzecz, Ośrodek ma prawo zatrzymać odzież lub inną rzecz do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swych roszczeń.

13. Drobne przedmioty, które mogą łatwo zaginąć, dokumenty oraz przedmioty wartościowe nie mogą być oddawane na przechowanie lub znajdować się w odzieży i innych rzeczach oddawanych na przechowanie. Klient pozostawiając ww. przedmioty w odzieży lub innych rzeczach oddawanych na przechowanie czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ww. przedmioty nie są objęte zakresem odpowiedzialności z tytułu przechowania.

14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Przechowalni.

15. Zabrania się niszczenia elementów Przechowalni.

16. Korzystanie z Przechowani oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

17. OKSiBP jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

18. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez OKSiBP dostępna jest na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych do budynku oraz na stronie internetowej http://www.pruszczgda.pl/klauzula-rodo. 

REGULAMIN STUDIO FITNESS


1. Z OSF mogą korzystać osoby, które mają ważny karnet wstępu lub wykupiły jednorazowe wejście do OSF.

2. Płatność za karnety odbywa się w Biurze Obsługi Klienta, zwanym dalej „BOK”, od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00 – 20:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00-15:00 według aktualnego cennika.

3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu. Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest ważny przez miesiąc od daty zakupu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny rodzaj karnetu.

5. W przypadku świąt, dni wolnych od zajęć, termin ważności karnetów nie zostaje przedłużony, ponieważ istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opłaconych wejść w innych terminach.

6. OKSiBP nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia/karnety. Nie ma możliwości odrabiania zajęć po terminie ważności karnetu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Po wejściu na salę ćwiczeń obowiązkowo należy okazać karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach.

8. Brak zapłaty za karnet na pierwszych zajęciach jest równoznaczny z korzystaniem z jednorazowego wejścia i uiszczenia opłaty.

9. Prawo do korzystania z OSF mają osoby, które wykupiły karnet wstępu lub wejście jednorazowe i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

11. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Zabrania się spożywania oraz wykonywania zastrzyków z jakichkolwiek środków wspomagających w szatni i na terenie OSF.

14. Ze względów higienicznych niedopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów sportowych na czas dłuższy niż ćwiczenia.

15. OSF nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

16. W siłowni oraz sali ćwiczeń bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe z czystą podeszwą, inne od tego, w którym przyszło się do OSF, oraz odzież sportowa. Przez odzież sportową należy rozumieć bluzę lub koszulkę sportową i spodnie.

17. Zajęcia fitness trwają 50 min. Rodzaje i rozkład zajęć podany jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka.

18. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni w miejscu prowadzenia zajęć, Ośrodek oraz instruktor nie odpowiadają.

19. Ośrodek zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć (fitness), jeśli na zajęcia przyjdzie mniej niż 3 osoby.

20. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą osobistego ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).

21. Na teren OSF dozwolone jest wnoszenie napojów tylko i wyłącznie w zamykanych i plastikowych butelkach oraz pojemnikach.

22. OSF nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych i cardio spowodowany nadmierną liczbą ćwiczących osób.

23. Klienci OSF zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora. Siłownia w OSF czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00 – 20:45 oraz w niedzielę w godzinach 10:00-15:00. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia OSF.

24. Grupa powyżej 7 osób może wynająć siłownię na określoną godzinę, po uprzednim ustaleniu z instruktorem lub Biurem Obsługi Klienta.

25. Osoba wykupująca karnet do OSF akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

26. Osobie, która nie zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, może zostać unieważniony karnet na siłownię.

27. Wpłaty oraz obecność uczestników zaznaczane są na karnetach.

28. Wykorzystane karnety oddawane są instruktorowi.

29. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu, planu zajęć fitness oraz instruktora.