Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

loading...

Regulaminy

REGULAMIN STUDIO FITNESS


1. Z OSF mogą korzystać osoby, które mają ważny karnet wstępu lub wykupiły jednorazowe wejście do OSF.

2. Płatność za karnety odbywa się w Biurze Obsługi Klienta, zwanym dalej „BOK”, od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00 – 20:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00-15:00 według aktualnego cennika.

3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez inne osoby. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony, Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania karnetu. Karnet można wykupić w dowolnym dniu miesiąca i jest ważny przez miesiąc od daty zakupu. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin.

4. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny rodzaj karnetu.

5. W przypadku świąt, dni wolnych od zajęć, termin ważności karnetów nie zostaje przedłużony, ponieważ istnieje możliwość wykorzystania wszystkich opłaconych wejść w innych terminach.

6. OKSiBP nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia/karnety. Nie ma możliwości odrabiania zajęć po terminie ważności karnetu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

7. Po wejściu na salę ćwiczeń obowiązkowo należy okazać karnet upoważniający do uczestnictwa w zajęciach.

8. Brak zapłaty za karnet na pierwszych zajęciach jest równoznaczny z korzystaniem z jednorazowego wejścia i uiszczenia opłaty.

9. Prawo do korzystania z OSF mają osoby, które wykupiły karnet wstępu lub wejście jednorazowe i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

10. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

11. Klienci zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.

12. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

13. Zabrania się spożywania oraz wykonywania zastrzyków z jakichkolwiek środków wspomagających w szatni i na terenie OSF.

14. Ze względów higienicznych niedopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów sportowych na czas dłuższy niż ćwiczenia.

15. OSF nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę.

16. W siłowni oraz sali ćwiczeń bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe z czystą podeszwą, inne od tego, w którym przyszło się do OSF, oraz odzież sportowa. Przez odzież sportową należy rozumieć bluzę lub koszulkę sportową i spodnie.

17. Zajęcia fitness trwają 50 min. Rodzaje i rozkład zajęć podany jest na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Ośrodka.

18. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni w miejscu prowadzenia zajęć, Ośrodek oraz instruktor nie odpowiadają.

19. Ośrodek zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć (fitness), jeśli na zajęcia przyjdzie mniej niż 3 osoby.

20. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą osobistego ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).

21. Na teren OSF dozwolone jest wnoszenie napojów tylko i wyłącznie w zamykanych i plastikowych butelkach oraz pojemnikach.

22. OSF nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych i cardio spowodowany nadmierną liczbą ćwiczących osób.

23. Klienci OSF zobowiązani są do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora. Siłownia w OSF czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00 – 20:45 oraz w niedzielę w godzinach 10:00-15:00. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia OSF.

24. Grupa powyżej 7 osób może wynająć siłownię na określoną godzinę, po uprzednim ustaleniu z instruktorem lub Biurem Obsługi Klienta.

25. Osoba wykupująca karnet do OSF akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

26. Osobie, która nie zastosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, może zostać unieważniony karnet na siłownię.

27. Wpłaty oraz obecność uczestników zaznaczane są na karnetach.

28. Wykorzystane karnety oddawane są instruktorowi.

29. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu, planu zajęć fitness oraz instruktora.